RUŽA VJETROVA RESORT

Na osnovu član 24. i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18)

Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

OPŠTINE BAR

O B A V J E Š T A V A ZAINTERESOVANU JAVNOST

     -Da je »RUŽA VJETROVA RESORT“ Do.o. Veliki pijesak bb« Bar, donjeto  Rješenje br.UPI14-322/22-558 od 17.11.2022god. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat »Apartmanski objekat- Hotel 4*«, koji se planira graditi na   lokaciji urbanističke parcele UP448, a koji čine kat. parcela broj 3224/59,  KO Pečurice, u zoni A, podzona 2, blok 5, u  zahvatu DUP-a »Veliki pesak« KO Pečurice, opština Bar, nosioc projekta »RUŽA VJETROVA RESORT« Do.o. Veliki pijesak bb,  opština Bar.

      U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrdjeno je da Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat – Apartmanski objekat- Hotel 4*, koji se planira graditi na katastarskoj parcelibr.3224/59 KO Pečurice nosioc projekta »RUŽA VJETROVA RESORT« Do.o. Veliki pijesak bb, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i da sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

       Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da  projekat  Apartmanski objekat – Hotel 4*, koji se planira graditi na katastarskoj parceli br.3224/59 KO Pečurice, opština Bar, realizuje prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, a koje se odnose na;

     – Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izvođenja radova, u toku funkcionisanja projekta, u slučaju akcidenta i

    – Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu.

U vezi sa navedenim možete izvršiti uvid u gore navedeno Rješenje u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 263, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.

          Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom Administratotu Opštine Bar u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata.