Poslovi skupštine

Skupština je predstavnički organ građana Opštine koji poslove iz svoje nadležnosti  vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Mandat Skupštine traje četiri godine.

Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava,  u skladu sa zakonom.

Skupština:

 1. donosi Statut Opštine;
 2. donosi propise i druge opšte akte;
 3. donosi strateški plan razvoja Opštine;
 4. donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;
 5. donosi urbanističke projekte;
 6. donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;
 7. donosi budžet i završni račun budžeta;
 8. uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;
 9. raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 10. utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
 11. raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije;
 12. odlučuje o građanskoj inicijativi;
 13. odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine;
 14. osniva javne službe;
 15. odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom;
 16. vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;
 17. donosi odluku o skraćenju mandata Skupštine;
 18. bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine i potpredsjednika Skupštine;
 19. daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika opštine;
 20. imenuje sekretara Skupštine, na predlog predsjednika Skupštine;
 21. imenuje članove radnih tijela Skupštine;
 22. imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;
 23. razmatra i usvaja izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa i službi;
 24. razmatra godišnje planove i izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština;
 25. razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;
 26. donosi Poslovnik o svom radu;
 27. donosi Etički kodeks;
 28. donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;
 29. donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;
 30. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i posebnim odlukama.