Nadležnosti

Sekretarijat za uredenje prostora, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 064/17) – u daljem tekstu: Zakon, vrši sledeće poslove:

  • sprovođenje legalizacije bespravno podignutih objekata (član 153, član 154, član 156, član 159ičlan 162);
  • izradu i donošenje započetih planskih dokumenata do dana stupanja na snagu Zakona (član 217);
  • primjenu propisa za pomoćne objekte i lokalne objekte od opšteg interesa do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore (član 223);
  • izdavanje upotrebnih dozvola, na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 051/08, 040/10, 034/11, 040/11, 047/11, 035/13, 039/13, 033/14), za objekte koji se grade odnosno koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole izdate do dana stupanja na snagu Zakona (član 227);
  • izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, u skladu sa propisom donijetim do dana stupanja na snagu Zakona (član 230);
  • vođenje postupaka koji su započeti po Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 051/08, 040/10, 034/11, 040/11, 047/11, 035/13, 039/13, 033/14), ukoliko nije donijeta pravosnažna odluka do dana stupanja na snagu Zakona (član 238);
  • ostale radnje i postupke koji su upućeni na organ lokalne samouprave, shodno Zakonu;
  • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika Opštine i Glavnog administratora;
  • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
  • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga; vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.