Nadležnosti

Služba predsjednika opštine vrši stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika opštine i stručna radna tijela, i to:

 • izrađuje program rada Predsjednika opštine; priprema Poslovnik o radu Službe predsjednika opštine; učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa lokalne uprave; obrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donosi Predsjednik; prati realizaciju zaključaka Predsjednika i Kolegijuma predsjednika; priprema sastanke predsjednika i potpredsjednika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
 • priprema izvještaj predsjednika o njegovom radu i o ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi; priprema mišljenje o predlozima odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
 • prati stanje uređenja prostora i učestvuje u pripremi jednogodišnjeg programa uređenja prostora; daje mišljenje na predloge nadležnih organa o pokretanju postupka izrade odnosno donošenja lokalnih planskih dokumenata; informiše Predsjednika opštine i potpredsjednike o usaglašenosti planskih dokumenata; daje inicijative, mišljenja ili na drugi način učestvuje u poslovima vezanim za uređenje prostora i izgradnju objekata;
 • prati pripremu plana javnih nabavki po uputstvu Predsjednika opštine; daje mišljenje na predlog odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke; razmatra predmet nabavke; razmatra i daje mišljenje o predlogu obrazovanja komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda; razmatra predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude i o istoj daje mišljenje; razmatra i daje mišljenje o predloženom ugovoru o javnoj nabavci sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija; vodi evidenciju dostavljenih izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama od strane službenika za javne nabavke;
 • obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o svom radu, radu organa lokalne uprave i javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, Zajednicom opština i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; vrši poslove ostvarivanja međunarodne saradnje;
 • vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika i potpredsjednika opštine i Skupštine opštine; organizuje sa Službom za skupštinske poslove proslavu Dana opštine ,,24.novembar“;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenim Predsjedniku; utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore na iste; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku radi utvrđivanja činjenica odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Predsjednika, potpredsjednike i stručna radna tijela koja obrazuje Predsjednik za poslove iz svog djelokruga rada;
 • vrši stručne i druge poslove koji se odnose na izradu razvojnih programa Opštine i predlaganje projekata u skladu sa utvrđenim razvojnim programima i staranje o njihovoj realizaciji; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima lokalne uprave i javnim službama, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima  i drugim subjektima, radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;
 • uredjuje i redovno ažurira podatke na sajtu Opštine Bar;
 • prati i sprovodi zakone i druge propise; priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu, Predsjednika opštine, državne organe i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • priprema izvještaje o radu za Predsjednika opštine;
 • vrši poslove koji se odnose na slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vrši i druge poslove po nalogu Predsjednika i potpredsjednika opštine.