Nadležnosti

U okviru ovog Sekretarijata vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

 • praćenje ostvarivanja programa rada u institucijama kulture i javnog informisanja i praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Opština;
 • davanje mišljenja o programima rada i izvještajima o radu javnih preduzeća i ustanova iz oblasti kulture i javnog informisanja;
 • vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanova kulture, čiji je osnivač Opština, kao i na upravno-nadzorne poslove koji proističu iz ovlašćenja utvrđenih zakonom;
 • utvrdivanje da li su ispunjeni uslovi za obavljanje djelatnosti javnih ustanova u oblasti kulture, i javnog informisanja i pripremanje odluka za njihovo osnivanje, odnosno organizovanje;
 • davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u djelatnosti kulture i javnog informisanja;
 • pripremanje opštinskih propisa kojima se uređuju odnosi u kulturi;
 • analiziranje stanja i predlaganje mjera za rješavanje problema i za unaprijeđenje razvoja u oblasti kulture;
 • čuvanje, zaštita i održavanje spomen obilježja; vođenje registra spomen obilježlja; izrada programa podizanja spomen obilježja i druge poslove utvrđene zakonom;
 • davanje prijedloga za zaštitu, restauraciju ili konzerviranje spomenika kulture odnosno kulturnog dobra, ukoliko ih imalac spomenika ne može obezbijediti;
 • rješavanje o načinu korišćenja i zaštite spomenika kulture;
 • davanje prijedloga o prenošenju prava preče kupovine spomenika koji je na prodaju;
 • staranje o spomenicima čiji vlasnik nije poznat;
 • utvrđivanje visine novčane naknade nalazaču spomenika kulture;
 • pripremanje analize informacija i izvještaja o stanju u oblasti kulture;
 • popis predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti u svojini Opštine Bar i vođenje evidencije u skladu sa propisom kojim se uređuje način vođenja evidencije i popisa stvari u državnoj imovini;
 • davanje mišljenja i priprema prijedloga akata o davanju saglasnosti na statut i program rada javnih preduzeća i ustanova kulture,kao i na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta javnih službi i ustanova u oblasti kulture;
 • nadzor nad izvršenjem ugovora o pružanju javnih usluga sa LJE”Radio Bar”d.o.o. Bar, kao i na upravno-nadzorne poslove koji proističu iz ovlašćenja utvrđenih zakonom;
 • razvoj i unaprijeđenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, bibliotekarstvo, kulturno-umnetnički amaterizam;
 • ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture, kulturne manifestacije;
 • unaprijeđenje djelatnosti kojima se prezentuju, promovišu, štite i čuvaju kulturna dobra i očuvanje kulturne nematerijalne baštine ( jezik, govor, usmeno predanje, usmena književnost ili drug izraz, obicaji,obred i svečanost, antikvitet, predmeta vezanih za značajni događaj ili istorijsku ličnost obrednih ili predmeta sakralnog karaktera, djela likovne i primijenjene umjetnosti, rukopisa, inkunabula, knjiga, publikacija ili dokumenata, numizmatičkih ili filatelističkih predmeta, arhivske, bibliotečke ili kinotečke građe i muzejskog materijala, namjestaja i muzičkih instrumenata);
 • učestvovanje u izradi lokalnog programa razvoja kulture u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture, shodno potrebama lokalnog stanovnistva i subjekata iz oblasti kulture;
 • učešće u projektovanju budžetskih i vanbudžetskih sredstava za finansiranje kulture, utvrđivanje prioriteta međunarodne kulturne saradnje, podsticanje očuvanja i razvoj tradicionalnih zanata i vještina, podsticanje izdavačke djelatnosti, kao i podsticaj nekomercijalnih oblika amaterskog djelovanja u kulturi kojima se doprinosi afirmaciji lokalnih i crnogorskih izvornih kulturnih vrijednosti i savremenog kulturnog umjetničkog stvaralaštva;
 • predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u oblasti kulture i praćenje realizacije investicionih programa koje finansira lokalna samouprava;
 • praćenje stanja razvoja u oblasti kulture i davanje preporuka za razvoj kulture; podsticaj, podršku i ucešće u programima i projektima od značaja za ostvarivanje javnog interesa, kao i podsticaj nekomercijalnih oblika amaterskog djelovanja u kulturi kojima se doprinosi afirmaciji crnogorskih izvornih kulturnih vrijednosti i savremenog kulturnog umjetničkog stvaralaštva;
 • ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenje po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i za autentična tumačenja opštinskih propisa u oblastima iz nadležnosti organa;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o usklađenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, uskladu sa zakonskim i drugim propisima