Poslovnik o radu skupštine

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, broj 2/18) i  člana 43 stav 1 tačka 26 Statuta Opštine Bar (“Sl. list CG – opštinski propisi”, broj 37/18), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj dana 10.12.2018. godine, donijela je