Služba za skupštinske poslove

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 30 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG”, br.2/18), Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 09.10.2018. godine, donijela je

Odluku o obrazovanju Službe za skupštinske poslove

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Služba za skupštinske poslove (u daljem tekstu: Služba), uređuje se njen djelokrug rada i način organizovanja i rukovođenja.

Član 2

Služba obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine Bar (u daljem tekstu: Skupština), njenih radnih tijela, predsjednika i sekretara Skupštine i odbornika u vršenju njihovih prava i dužnosti u Skupštini.

Određene poslove iz stava 1 ovog člana obavljaju i organi lokalne uprave u skladu sa odredbama ove odluke i drugim propisima.

Član 3

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

– pripremanje i organizovanje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;

– obezbjeđivanje i davanje stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga Skupštine i njenih radnih tijela;

– pružanje stručne pomoći potrebne za vršenje funkcije odbornika;

– pripremu Programa rada Skupštine i praćenje njegovog izvršenja;

– praćenje realizacije odluka i drugih akata Skupštine;

– pripremanje predloga akata i stručnih materijala za potrebe radnih tijela Skupštine;

– izradu zapisnika o radu na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela;

– informisanje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština i staranje o informisanju javnosti o radu Skupštine i njenih radnih tijela;

– obradu, čuvanje i davanje na korišćenje informativno-dokumentacionih podataka i materijala o kojima se raspravljalo u Skupštini i njenim radnim tijelima;

– evidentiranje, klasifikovanje i čuvanje akata i dokumenata Skupštine i njenih radnih tijela;

– poslove predsjednika i sekretara Skupštine;

– pripremanje i organizovanje kolegijuma i drugih sastanaka kod predsjednika Skupštine i staranje o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka;

– poslove protokolarnog karaktera prilikom proslava Dana Opštine i organizovanja svečanih sjednica Skupštine;

– prijema stranaka kod predsjednika Skupštine;

– sprovođene postupka obavještavanja i pozivanja nevladinih organizacija za učešće na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela kroz institut “prazna stolica”;

– obezbjeđivanje objavljivanja nacrta, predloga i usvojenih akata Skupštine na sajtu Opštine Bar.

Služba vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela, predsjednika i sekretara Skupštine i odbornika u vršenju njihovih prava i dužnosti u Skupštini.

U izvršavanju poslova iz stavova 1. i 2. ovog člana, Služba ostvaruje saradnju sa organima lokalne uprave, javnim službama i drugim organima, organizacijama i pravnim licima.

Član 4

Služba se organizuje u skladu sa potrebama i zadacima Skupštine, njenih radnih tijela, predsjednika i sekretara Skupštine.

Član 5

Sredstva za rad Službe utvrđuju se u budžetu Opštine Bar.

Član 6

Radom Službe rukovodi sekretar Skupštine.

U pogledu prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika zapošljenih u Službi, sekretar Skupštine ima prava i dužnosti starješine organa lokalne uprave.

Član 7

Sekretar Skupštine:

– rukovodi, organizuje, usmjerava i usklađuje rad Službe u obavljanju poslova iz njenog djelokruga;

– stara se o unapređivanju organizacije i metoda rada Službe;

– priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela;

– stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;

– prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine;

– odgovoran je za vođenje zapisnika i fonografskog zapisa Skupštine i njihovu distribuciju;

– odgovoran je za objavljivanje i distribuciju odluka i drugih opštih akata Skupštine;

– pomaže predsjedniku Skupštine u radu;

– priprema predloge za obezbjeđivanje sredstava za rad Skupštine i Službe;

– vrši i druge poslove utvrđene Statutom, ovom odlukom i drugim aktima.

Član 8

Sekretar Skupštine za svoj rad i rad Službe odgovara predsjedniku Skupštine i Skupštini.

Član 9

Zaposleni u Službi ostvaruju svoja prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima.

Član 10

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe, utvrđuje se način rada, rukovođenja, unutrašnja organizacija, ukupan broj zaposlenih, naziv i opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje.

Član 11

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe donosi sekretar Skupštine, uz saglasnost predsjednika Skupštine.

Član 12

Služba će početi sa radom u djelokrugu utvrđenom ovom odlukom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, do kada će se donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i izvršiti raspoređivanje potrebnog broja službenika i namještenika.

Član 12

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove (“Sl.list RCG-oštinski propisi”, br. 11/07).

Član 12

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu CG – opštinski propisi”.

Broj: 030-496

Bar, 09.10.2018. godine

 

Skupština opštine Bar

Predsjednik

Mićo Orlandić  s.r.