Rukovodilac

mr Ajdina Lavrović
Rođena 30.10.1989. godine u Baru.
Obrazovanje
 • Osnovnu i srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu je završila u Baru
 • 2012. godine je, kao stipendista opštine Bar, diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na smjeru Finansije i bankarstvo sa prosjekom 9,12
 • 2013. godine je položila državni ispit za rad u državnim organima
 • 2014. godine je magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na smijeru Finansije sa prosjekom 9,02
 • 2015. godine je od strane IRRCG stekla Sertifikat ovlašćenog računovođe
 • 2016. godine je od strane Ministarstva finansije Crne Gore stekla Sertifikat ovlaćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru
 • 2019. godine je od strane CIPFA stekla Internacionalni sertifikat za internu reviziju u javnom sektoru (TIAPS 2017/2019)
 • Polaznik je brojnih kurseva i seminara na lokalnom i državnom nivou
 • Učesnik je više konferencija i okruglih stolova na temu jačanja finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije unutrašnje revizije u javnom sektoru
Radno iskustvo
 • 2013. godine je odradila pripravnički staž u Upravi Carina Crne Gore Carinarnica PJ Bar
 • od 2015. do 2018. godine je zaposlena u Službi unutražnje revizije u Opštini Bar na poslovima mlađeg unutrašnjeg revizora
 • od 2018. do 2019. godine je zaposlena u Službi unutražnje revizije u Opštini Bar na poslovima starijeg unutrašnjeg revizora
 • 2019. godine je imenovana za rukovoditeljku Službe za unutrašnju reviziju u Opštini Bar
Ostalo
 • Angažovana kao mentor za obavljanje praktične obuke određenom broju kandidata za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru u organizaciji  Ministarstva finansija Crne Gore i Upave za kadrove Crne Gore
 • Član Udruženja unutrašnjih revizora u javnom sektoru CG
 • Član Instituta računovođa i revizora Crne Gore