Nadležnosti

Služba zaštite i spašavanja je profesionalna služba organizovana u skladu sa posebnim zakonom koji reguliše oblast zaštite i spašavanja.

Služba zaštite vrši naročito sljedeće poslove:

 • pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu;
 • gašenje požara i spašavanje prilikom požara;
 • spašavanje iz ruševina, klizišta i sniježnih lavina;
 • spašavanje prilikom poplava i drugih elementarnih nepogoda;
 • spašavanje u planinama i kanjonima;
 • spašavanje prilikom saobraćajnih nesreća;
 • spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu.

 

Rad Službe zaštite i spašavanja zasniva se na principima komandovanja u skladu sa pravilima službe. Službom zaštite i spašavanja rukovodi komandir službe.
Poslove zaštite i spašavanja u službi zaštite vrše vatrogasci – spasioci.

Rad Službe je organizovan na principu 24h dežurstva timova za operativno djelovanje.

Poslovi koje obavlja Služba zaštite i spašavanja odnose se i na:

 • pripremu plana zaštite od požara na području Opštine i učestvovanje u izradi nacrta i predloga odluka iz oblasti protivpožarne zaštite;
 • preduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, izradu planova i procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija,
 • vršenje servisiranja protivpožarnih aparata i drugih tehničkih sredstava;
 • edukaciju građanstva iz oblasti zaštite i spašavanja u javnim ustanovama, privrednim društvima, vrtićima, osnovnim i srednjim školama.;
 • saradnju sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;
 • organizaciju redovnih obuka vatrogasaca-spasilaca i redovnu provjeru psihofizičkih sposobnosti za obavljanje poslova;
 • učestvovanje na edukacijama vatrogasaca-spasilaca u zemlji i u inostranstvu;
 • saradnju sa nevladinim sektorom i drugim organizacijama koje imaju za cilj spriječavanje nastanka akcidentnih situacija i zaštitu građana od životnih opasnosti.
 • saradnju sa svim opštinskim i preduzetnim Službama zaštite i spašavanja,  Direktoratom za zaštitu i spašavanje, Vojskom Crne Gore, Upravom pomorske sigurnosti i drugim subjektima koji se bave zaštitom i spašavanjem.
 • međunarodnu saradnju, apliciranje projekata kod inostranih razvojnih fondova i pripremu tenderske dokumentacije za nabavku potrebne opreme za službu,
 • praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • pripremanje izvještaja o radu za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

 

Tokom požarne sezone Služba zaštite i spašavanja uvodi privremene vatrogasne punktove na određenoj teritoriji Opštine kako bi brzina i efikasnost djelovanja operativnog sastava Službe  bila na najvišem nivou.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja će i u narednom periodu obavljati profesionalno poslove i zadatke, u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara.