Nadležnosti

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije vrši poslove koji se odnose na:

 • imovinska prava i ovlašćenja na nepokretnim stvarima na raspolaganju i korišćenju Opštine i njenih organa;
 • priprema predloga odluka za Skupštinu opštine i drugih akata u vezi sa raspolaganjem nepokretnom imovinom iz okvira ovlašćenja lokalne samouprave;
 • priprema rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju nepokretnom imovinom Opštine;
 • pripremu predloga ugovora o o prodaji, razmjeni, zakupu nepokretnosti, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl, zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
 • sprovođenje postupka i pripremanje predloga akta i ugovora u slučajevima prodaje zemljišta neposrednom pogodbom i praćenje njihove realizacije;
 • izdavanje akata o izmirenim obavezama po osnovu prenosa imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini;
 • davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju nepokretnostima, koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština;
 • praćenje, analizu i davanje mišljenja na način korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnostima iz imovine Opštine od strane javnih službi čiji je osnivač Opština;
 • izdavanje akata o izmirenim obavezama po osnovu prenosa imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini;
 • pokretanje postupka upisa prava na nepokretnostima Opštine kao i upisa promjene tih prava i upisa tereta (hipoteka, fiducija);
 • pokretanje postupka eksproprijacije saglasno godišnjem programu uređenja građevinskog zemljišta; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti van prostornog plana, radi izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave;
 • ostvarivanje saradnje sa državnim organima i organima lokalne uprave, na preuzimanju svih preventivnih i represivnih mjera zaštite imovinskih prava i interesa Opštine;
 • ostvarivanje saradnje sa organima lokalne uprave i organima državne uprave u pitanjima od značaja za vođenje Registra nepokretnosti Opštine;
 • davanje podataka organima Opštine iz službene evidencije Sekretarijata;
 • obavljanje geodetskih poslova za organe lokalne uprave;
 • terenski uviđaj u vezi sa prikupljanjem podataka o nepokretnostima;
 • procjene nepokretnosti za potrebe Opštine i njenih organa;
 • učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;
 • učestvovanje u postupcima eksproprijacije
 • staranje o namjenskom korišćenju imovine Opštine;
 • davanje pravnih mišljenja o imovinsko-pravnim pitanjima;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.) i druge poslove u vezi sa tim;
 • učešće u pripremnim poslovima na izradi i donošenju planskih dokumenata;
 • učestvovanje u pripremi propisa za utvrđivanje visine, način i rokove naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za legalne i naknade za urbanu sanaciju za bespravne objekte; planiranje prostora i izgradnja objekata u dijelu obezbjedjenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnih objekata;
 • popis i evidenciju opštinske imovine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 • obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta; pripremu jednogodišnjeg programa izgradnje, uređenja, korišćenja i zaštite prostora; pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje građevinskog zemljišta (putevi-ulice u naselju, uključujući pješačke prolaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjete, zelene površine u naselju, parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječjih igrališta, javnih objekata, komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.); priprema propisa koji se odnose na odredjivanje i organizaciju prostornih zona zavisno od vrste i stepena komunalne i infrastrukturne opremljenosti gradjevinskog zemljišta;
 • vršenje pravnih, finansijskih, tehničkih, administrativnih i drugih stručnih poslova za praćenje i realizaciju programa; usklađivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; mjere zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode, koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
 • poslove u vezi sa rušenjem postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija; poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja i upravljanje putevima u zahvatu područja posebne namjene;
 • vršenje stalnog stručno-građevinskog nadzora nad objektima visokogradnje, niskogradnje, komunalnim objektima i objektima infrastrukture;
 • pribavljanje potrebnih saglasnosti i tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju objekata koje finansira Opština, obezbjeđivanje uslova za rad izvođača, saradnja sa javnim preduzećima, učešće u tehničkom prijemu i primopredaji objekata;
 • pribavljanje saglasnosti od imaoca imovinskih prava na zemljištu u vezi izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije infrastrukturnog objekta, koji je planiran na tom zemljištu.
 • praćenje realizacije godišnjih programa uređenja prostora odnosno plana komunalnog opremanja;
 • izradu predloga operativnog plana za sprovođenje godišnjih programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • praćenje i sprovođenje važećih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i organizovanje urednog i ažurnog protoka finansijske dokumentacije;
 • vođenje baze podataka o investicijama koje se odnose na infrastrukturne projekte;
 • praćenje i obezbjeđivanje redovnog priliva sredstava; praćenje rokova dospjelosti potraživanja i obaveza i staranje o njihovoj blagovremenoj naplati; izradu finansijskih planova i kontrolu plaćanja i naplate po ugovorima;
 • obračun i utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta donošenjem rješenja, po zahtjevima investitora koji podnose prijavu građenja nadležnom inspekcijskom organu na osnovu tehničke dokumentacije;
 • pripremanje ugovora o utvrđivanju obaveza investitora po osnovu naknade za komunalno opremanje;
 • pripremanje ugovora obezbjeđenja plaćanja (hipoteke, zalog…);
 • sačinjavanje konačnog obračuna naknade za komunalno opremanje;
 • obračun i utvrđivanje naknade za urbanu sanaciju donošenjem rješenja za bespravne objekte; izradu izvještaja o konačnom obračunu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 • analizu stepena i efekata ostvarenja prihoda po osnovu kapitalnih primitaka;
 • izdavanje akata o regulisanju plaćanja obaveza po osnovu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta;
 • sprovođenje postupka javne nabavke, roba i usluga i izvođenja radova kada je naručilac Opština Bar; pripremu plana javnih nabavki i planiranje odgovarajućih sredstava za javne nabavke u budžetu Opštine; pripremu studije opravdanosti za kapitalna ulaganja; pripremu odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke; davanje ponuđačima tenderske dokumentacije; stručno-administrativne poslove u realizaciji postupka javne nabavke; sprovođenje i odgovornost u postupku javne nabavke male vrijednosti; evidenciju javnih nabavki; pripremanje i dostavljanje izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama i čuvanje dokumentacije;
 • preduzimanje mjera i radnji propisanih Zakonom radi privođenja namjeni građevinskog zemljišta;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • pripremanje izvještaja o radu za predsjednika Opštine i Glavnog administratora;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.