Nadležnosti

Shodno definisanom obimu, vrsti, složenosti, prirodi i međusobnoj povezanosti poslova, u Sekretarijatu su utvrđene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

Sektor za komunalno-stambene poslove,

Sektor za zaštitu životne sredine i vodoprivredu i

Sektor za saobraćaj

SEKTOR ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE

 U okviru ovog sektora vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

 • upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju komunalne djelatnosti (“Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Bar, “Komunalne djelatnosti” d.o.o. Bar, “Možura” d.o.o. Bar, “Lovstvo” d.o.o. Bar, ”Parking servis” d.o.o.Bar); davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu, druge planove, programme i druge materijale tih službi;
 • pripremu propisa kojima se uređuju komunalne djelatnosti (snabdijevanje vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina, održavanje ulica, lokalnih puteva, održavanje javne rasvjete, održavanje grobalja i sahranjivanje, održavanje i čišćenje riječnih korita, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje javnih prostora za parkiranje);
 • uređivanje obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije;
 • priprema propisa (planova, studija, opštih i drugih akata) u oblasti saobraćaja;
 • pripremu propisa kojima se uređuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca;
 • način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima);
 • način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja (Zakon o zaštiti dobrobiti životinja);
 • praćenje i obezbjeđivanje organizovanog i trajnog obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti a naročito: materijalno-tehničkih i drugih opštih uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihovo unapređenje;
 • potreban obim i kvalitet komunalnih usluga;
 • ostvarivanje upravnog nadzora u obavljanju komunalnih djelatnosti;
 • propisivanje opštih uslova korišćenja i održavanja i praćenje stanja komunalnih objekata;
 • održavanje čistoće, uređivanje grada i drugih naselja;
 • izdavanje odobrenja na osnovu propisa kojima se reguliše komunalni red;
 • odobravanje izvođenja radova na javnim površinama;
 • davanje saglasnosti na Plan lokacija za postavljanje posuda za sakupljanje otpada;
 • određivanje brojeva i vodenje evidencije o nazivima i granicama naselja, ulica i trgova i određivanje brojeva zgrada;
 • izdavanje saglasnosti na uslove licitacije i saglasnosti na pijačni red;
 • pripremanje odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
 • propisivanje normativa i standarda za izvođenje nužnih radova u stambenim zgradama;
 • vođenje adresnog registra;
 • vođenje registra stambenih zgrada; i
 • vođenje registra etažnih vlasnika;
 • vođenje registra upravnika stambenih zgrada;
 • imenovanje privremenih upravnika;
 • vođenje postupka protivpravnog useljenja;
 • obezbjedivanje izvođenja hitnih radova;
 • pripremanje propisa i drugih akata iz stambene oblasti;

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I VODOPRIVREDU

U okviru ovog sektora vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

 Zaštitu životne sredine:

 • sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine;
 • izrada i implementacija lokalnog programa zaštite životne sredine;
 • izrada Izvještaja o stanju životne sredine za teritotiju opštine Bar;
 • uspostavljanje i vodenje katastra zagađivača;
 • pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara;
 • izrada i sprovođenje Akcionog plana biodiverziteta;
 • davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština Bar;
 • sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi Opštine Bar;
 • vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom;
 • određivanje akustičnih zona;
 • izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova;
 • uspostavljanje i vodenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti;
 • upravni nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine koje donosi Opština Bar;

 

Vode od lokalnog značaja:

 • upravljanje vodama i vodnim zemljištem od lokalnog značaja;
 • vođenje registra voda od lokalnog značaja;
 • uređivanje načina i uslova opšte upotrebe vode;
 • određivanje statusa javnog vodnog dobra i određivanje granica vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaganje upisa u katastar nepokretnosti;
 • uređivanje vodosnabdijevanja seoskih i drugih naselja ili njihovih djelova kao i snabdijevanje jednog ili više korisnika koje ne spada u javno vodosnabdijevanje;
 • pripremanje operativnog plana zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja;
 • određivanje poplavnih područja na vodama od lokalnog značaja;
 • određivanje erozivnog područja, uslova za njegovo korišćenje i protiverozivnih mjera;
 • pripremanje opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja;
 • pripremanje operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja;
 • izdavanje vodnih akata za objekte i radove iz nadležnosti opštine (vodni uslovi, vodna saglasnost, vodna dozvola i vodni nalog);

 

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ

 U okviru ovog sektora vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

 • uređivanje organizacije i načina obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju;
 • uređivanje uslova za obavljanje posebnog linijskog prevoza;
 • uređivanje organizacije i načina obavljanja auto-taksi djelatnosti i prevoza turističkim vozom;
 • pripremanje plana linija, raspisivanje konkursa za dodjelu linija i donošenje rješenja o dodjeli linija, izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza i ovjeravanje reda vožnje;
 • određivanje puteva sa pravom prvenstva prolaza i određivanje puteva sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem;
 • postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije;
 • ograničavanje brzine kretanja vozilai određivanje prostora za kretanje pješaka, bicikla, zaprežnih vozila i prostora za gonjenje i vođenje životinja;
 • odredjivanje prostora za parkiranje vozila; određivanje pješačke zone, bezbjednih pravaca za kretanje učenika;
 • uslove kretanja vozila za snabdijevanje u zonama smirenog saobraćaja i pješačkim zonama;
 • poslove razvoja zaštite korišćenja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima;
 • utvrđivanje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva; (poslove kategorizacije opštinskih i nekategorisanih puteva i vođenje evidencije opštinskih i nekategorisanih puteva)
 • propisivanje naknade za upotrebu i korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva;
 • davanje saglasnosti za priključak prilaznog puta na opštinski put;
 • davanje saglasnosti za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu; izdavanje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na putevima;
 • izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama;
 • izdavanje saobraćajno tehničkih uslova za utvrđivanje lokacije kao i uslova za projektovanje i uređenje autobuskih stajališta na opštinskim putevima;
 • izdavanje saglasnosti za izgradnju autobuskih stajališta na opštinskim putevima; izdavanje dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na opštinskom i nekategorisanom putu;
 • izdavanja saobraćajno-tehničkih uslova za priključenje na javni put, saobraćajno-tehničkih uslova za ukrštanje puteva, ukrštanje puta sa željezničkom prugom, elektroenergetskim dalekovodom i drugim vazdušnim vodovima i linijama, saobraćajno-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, odnosno za postavljanje linijskih infrastrukturnih objekata na putu i zaštitnom pojasu javnog puta (željeznička infrastruktura, elektroenergetski vodovi, naftovodi, gasovodi, elektronski komunikacioni vodovi, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, vodovi niskog napona za osvjetljenje i drugo) i saobraćajno-tehničkih uslova za prekope, podkopavanja ili druge radove na putu, izdavanje tehničkih uslova za postavljanje, odnosnno građenje privremenih objekata;