Nadležnosti

Shodno definisanom obimu, vrsti, složenosti, prirodi i međusobnoj povezanosti poslova, u Sekretarijatu su utvrđene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

                   Sektor za komunalno-stambene poslove,

                   Sektor za zaštitu životne sredine i vodoprivredu i

                   Sektor za saobraćaj

 

a)       SEKTOR ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE

 

U okviru ovog sektora vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

          upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju komunalne djelatnosti (“Vodovod i kanalizacija”d.o.o. Bar, “Komunalne djelatnosti” d.o.o. Bar, ” Možura”d.o.o. Bar, “Lovstvo” d.o.o. Bar); davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu, druge planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

          pripremu propisa kojima se uređuju komunalne djelatnosti (snabdijevanje vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina, održavanje ulica, lokalnih puteva, održavanje javne rasvjete, održavanje grobalja i sahranjivanje, održavanje i čišćenje riječnih korita, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje javnih prostora za parkiranje);

          uređivanje obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije;

          priprema propisa (planova, studija, opštih i drugih akata) u oblasti saobraćaja;

          pripremu propisa kojima se uređuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca; način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima);

          način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja (Zakon o zaštiti dobrobiti životinja);

          praćenje i obezbjeđivanje organizovanog i trajnog obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti a naročito: materijalno-tehničkih i drugih opštih uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihovo unapređenje;

          potreban obim i kvalitet komunalnih usluga; ostvarivanje upravnog nadzora u obavljanju komunalnih djelatnosti;

          propisivanje opštih uslova korišćenja i održavanja i praćenje stanja komunalnih objekata;

          održavanje čistoće, uređivanje grada i drugih naselja;

          odobravanje izvođenja radova na javnim površinama i površinama namijenjenim za saobraćaj;

          odlaganje građevinskog, ogrevnog i drugog materijala na javnim površinama;

          davanje saglasnosti na lokacije za postavljanje posuda za sakupljanje otpada;

          vođenje evidencije o nazivima igranicama naselja, ulica i trgova i određivanje brojeva zgrada;

          izdavanje saglasnosti na uslove licitacije i saglasnosti na pijačni red;

          praćenje da li se na pijačnom prostoru prodaju proizvodi iz pijačnog reda i na propisan način;

          pripremanje odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;

          propisivanje normativa i standarda za izvođenje nužnih radova u stambenim zgradama;

          vođenje adresnog registra;

          vođenje registra stambenih zgrada i registra vlasnika;

          vođenje registra upravnika stambenih zgrada;

          imenovanje privremenih upravnika;

          vođenje registra pravila o međusobnim odnosima vlasnika;

          vođenje postupka protivpravnog useljenja;

          obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova;

          pripremanje propisa i drugih akata iz stambene oblasti;

 

b)       SEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I VODOPRIVREDU

 

U okviru ovog sektora vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

  • Zaštitu životne sredine:

          sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine;

          izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine;

          izrada i implementacija lokalnog programa zaštite životne sredine;

          izrada Izvještaja o stanju životne sredine za teritotiju opštine Bar;

          uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača;

          zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha;

          pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara;

          izrada i sprovođenje Akcionog plana biodiverziteta;

          davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština Bar;

          sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi Opštine Bar;

          vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom;

          određivanje akustičnih zona;

          izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova;

          uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti;

          upravni nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine koje donosi Opština Bar;

 

  • Vode od lokalnog značaja:

          upravljanje vodama i vodnim zemljištem od lokalnog značaja;

          vođenje registra voda od lokalnog značaja;

          uređivanje načina i uslova opšte upotrebe vode;

          određivanje statusa javnog vodnog dobra i određivanje granica vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaganje upisa u katastar nepokretnosti;

          uređivanje vodosnabdijevanja seoskih i drugih naselja ili njihovih djelova kao i snabdijevanje jednog ili više korisnika koje ne spada u javno vodosnabdijevanje;

          pripremanje operativnog plana zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja;

          određivanje poplavnih područja na vodama od lokalnog značaja;

          određivanje erozivnog područja, uslova za njegovo korišćenje i protiverozivnih mjera;

          pripremanje opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja;

          pripremanje operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja, izdavanje vodnih akata za objekte i radove iz nadležnosti opštine (vodni uslovi, vodna saglasnost, vodna dozvola i vodni nalog);

 

c)       SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ

 

U okviru ovog sektora vrše se poslovi i zadaci koji se odnose na:

          uređivanje organizacije i načina obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju;

          uređivanje uslova za obavljanje posebnog linijskog prevoza;

          uređivanje organizacije i načina obavljanja auto-taksi djelatnosti i prevoza turističkim vozom;

          pripremanje plana linija;

          raspisivanje konkursa za dodjelu linija i donošenje rješenja o dodjeli linija;

          izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza;

          ovjeravanje reda vožnje;

          određivanje puteva sa pravom prvenstva prolaza;

          određivanje puteva sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem;

          postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije;

          ograničavanje brzine kretanja vozila;

          određivanje prostora za kretanje pješaka, bicikla, zaprežnih vozila;

          odredjivanje prostora za parkiranje vozila;

          određivanje pješačke zone, bezbjednih pravaca za kretanje učenika;

          poslove razvoja zaštite korišćenja i upravljanja opštinskim putevima;

          utvrđivanje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva;

          određivanje nekategorisanih puteva i uređivanje načina održavanja i korišćenja;

          propisivanje naknade za upotrebu i korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva;

          odobravanje vanrednog prevoza; odobravanje postavljanja reklamnih tabli i panoa;

          davanje saglasnosti za priključak prilaznog puta na opštinski put;

          davanje saglasnosti za priključak i ukrštanje nekategorisanog puta na opštinski put odnosno sa tim putem;

          davanje saglasnosti za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na opštinskom putu;

          davanje saglasnosti za postavljanje telegrafskih i telefonskih, vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljavanje i drugih sličnih objekata i postrojenja u zaštitnom pojasu opštinskog i nekategorisanog puta;

          davanje saglasnosti za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu;

          davanje dozvola za prekope, ili druge radove na opštinskom i nekategorisanom putu;

          izdavanje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na putevima;

          izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama;

          izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno postavljanje privremenih parking prostora pored opštinskih puteva;

          izdavanje odobrenja za postavljanje zaštitnih ograda pored opštinskih puteva;

          izdavanje saobraćajno tehničkih uslova za projektovanje priključaka na opštinski i nekategorisani put i saglasnost na izrađenu tehničku dokumentaciju;

          izdavanje saobraćajno tehničkih uslova za utvrđivanje lokacije kao i uslova za projektovanje i uređenje autobuskih stajališta na opštinskim putevima;

          izdavanje saglasnosti za izgradnju autobuskih stajališta na opštinskim putevima;

          izdavanje saglasnosti za priključenje komercijalnog objekta na opštinski put;

          izdavanje saglasnosti za zakup putnog zemljišta opštinskih puteva;

          izdavanje odobrenja za postavljanje komercijalno-tržišnih, komercijalno-individualnih i komercijalno-informativnih natpisa i reklama na opštinskom putu, odnosno pored tih puteva;

 

          izdavanje dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na opštinskom i nekategorisanom putu.