Institut “Slobodna stolica”

(izvod iz Poslovnika o radu Skupštine opštine Bar)

XV Učešće nevladinih organizacija

1.Predstavnik nevladinih organizacija
Član 156

Predstavnik nevladinih organizacija učestvuje na sjednici Skupštine ili radnog tijela, na način i po postupku propisanim ovim Poslovnikom.

Po jednoj tački dnevnog reda na sjednici Skupštine može učestvovati samo jedan predstavnik nevladinih organizacija.

2.Uslovi za učešće u radu
Član 157

Prioritet za učešće u radu Skupštine ima nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

– da je registrovana najmanje godinu dana;

– da ima sjedište ili predstavništvo na teritoriji Opštine;

– da je u prethodnoj godini ostvarila jednu od sljedećih aktivnosti: realizovala jedan ili više projekata u Opštini, učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u Opštini, realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za Opštinu ili učestvovala sa konkretnim prijedlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u Opštini;

– da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast.

Nevladina organizacija imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu sjednice.

3.Uslovi za učešće u radu
Član 158

Nevladina organizacija dužna je da, radi korišćenja insituta „slobodna stolica“, Službi Skupštine dostavi:

– prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašceno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju;

– statut nevladine organizacije;

– odluku o osnivanju nevladine organizacije;

– i drugu dokumentaciju na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz predhodnog člana.     

4.Evidencija
Član 159

Služba Skupštine, na osnovu dostavljenih prijava ustanovljava, vodi i ažurira evidenciju o nevladinim organizacijama koje prijavljuju učešće za korišćenje instituta „slobodna stolica“.

5.Objavljivanje saziva sjednice Skupštine i poziva
Član 160

Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na sjednici Skupštine objavljuje se na web sajtu Opštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na sjednici može se uputiti i putem lokalnog javnog emitera, kao i na drugi pogodan način.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, u roku od 5 dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

6.Učešće više nevladnih organizacija
Član 161

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnog reda, prijavi više nevladinih organizacija, Predsjednik Skupštine poziva na zajednicki sastanak predstavnike tih nevladinih organizacija.

Na sastanku kod predsjednika Skupštine nevladine organizacije međusobnim dogovorom ili glasanjem određuju, odnosno imenuju predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice, po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Predstavnicima nevladinih organizacija kojiima je odobreno samostalno učešće, odnosno koji su, na sastanku kod predsjednika Skupštine, određeni za učešće u radu sjednice Skupštine, dostavlja se materijal za one tačke dnevnog reda za koje je prijavljeno, odnosno dogovoreno učešće.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda učestvovati u radu sjednice Skupštine, objavljuje se na web sajtu Opštine, najkasnije 2 dana prije dana održavanja sjednice.

Član 162

Predstavnici nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice Skupštine, mogu podnositi predloge i mišljenja, najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

Predlozi i mišljenja dostavljaju se predsjedniku Skupštine, predsjedniku Opštine, drugom ovlašćenom predlagaču i nadležnom radnom tijelu.

O predlozima i mišljenjima Skupština ne odlučuje, osim kad ih prihvati predlagač, odnosno nadležno radno tijelo, kada postaju sastavni dio predloga predlagača ili radnog tijela.

Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na učešće u raspravi na sjednici Skupštine ili radnom tijelu, shodno se primjenjuju i na učešće predstavnika nevladinih organizacija, bez prava odlučivanja.

Član 163

Predsjednik Skupštine, najmanje jedanput godišnje organizuje radni sastanak sa predstavnicima nevaldinog sektora u cilju sagledavanja ostvarene saradnje i njenog unapređenja.

Na radnom sastanku prisustvuje i kolegijum Predsjednika Skupštine.