Nadležnosti

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog administratora, utvrđene zakonom:

 • rješava u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rješenja organa lokalne uprave donijetih u postupcima: izdavanja odobrenja za obavljanje preduzetničke djelatnosti, izdavanja odobrenja za izvođenje žive muzike, izdavanja odobrenja za pružanje usluga turističkog smještaja, utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, taksi, doprinosa, naknada, prinudne naplate poreskih potraživanja, u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata iz nadležnosti opštine, u oblasti komunalnih djelatnosti (komunalno uređenje, saobraćaj i putevi, korišćenje voda, zaštita životne sredine), inspekcijskog nadzora, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa iz djelokruga lokalne uprave;
 • rješava u prvostepenom postupku po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
 • učestvuje u izradi ili davanju mišljenja na nacrte i predloge normativnih akata organa lokalne uprave; daje sugestije, primjedbe i uputstva prvostepenim organima u vršenju poslova iz okvira svoje nadležnosti; daje tumačenja zakona i drugih propisa; pruža stručnu pomoć organima lokalne uprave u izradi upravnih akata, obrazaca zahtjeva, ugovora i dr.;
 • ukazuje Glavnom administratoru na neusaglašenost pojedinih odredaba opštih akata sa opštinskim propisima; predlaže pokretanje postupaka za izmjenu propisa; predlaže mjere za prevazilaženje odnosno otklanjanje problema ili propusta u radu organa lokalne uprave; prati vođenje registra upravnih procedura i sarađuje sa Registratorom upravnih procedura;
 • ukazuje Glavnom administratoru na sukob nadležnosti između organa lokalne uprave i daje predlog razrješenja sukoba; obavještava Glavnog administratora o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti rada organa lokalne uprave i službi;
 • prati elektronski prijem zahtjeva stranaka upućenih organima lokalne uprave, upoznaje sa sadržinom zahtjeva, zaduženjima po izvršiocima, prati rokove za postupanje po podnescima, ukazuje izvršiocima na blagovremenost rješavanja;
 • razmatra Predlog Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i o istom daje mišljenje Glavnom administratoru; daje mišljenje Glavnom administratoru na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima lokalne uprave i službi; pruža pomoć u izradi navedenih akata; priprema informativne i druge materijale za Glavnog administratora i Predsjednika Opštine;
 • saradjuje sa organima lokalne uprave drugih opština, državnih organa, Zajednice opština i Uprave za kadrove;
 • sačinjava zapisnike sa sastanaka Glavnog administratora sa starješinama organa i prati izvršavanje donijetih zaključaka; priprema izvještaje o radu i učestvuje u izradi programa rada i drugih poslova po nalogu Glavnog administratora i Predsjednika opštine;
 • prati i sprovodi zakone i druge propise; priprema informativne i druge stručne materijale za Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • priprema izvještaje o radu za Glavnog administratora;
 • vrši poslove koji se odnose na slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vrši i druge poslove po nalogu Glavnog administratora.