EU Projekti

Osnovne informacije o projektu New Reality of the Heritage Sites

Programski poziv: IPA CBC Crna Gora-Albanija 2014-2020

(https://cbc-mne-alb.org/)

 

Prioritetna osa: Prioritetna osa 3 – Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

Broj projekta: CFCU/MNE/220

Početak-kraj projekta: 01.03.2023. – 31.08.2025.

Ukupan budžet projekta: 533.024,94€; (donacija: 85%, kofinansiranje: 15%)

Budžet Opštine Bar: 288.029,20€ (donacija: 85%, kofinansiranje: 15%)

 

Vodeći partner: Opština Bar

Partneri: 

Opština Tropoje https://tropoje.gov.al/

NVO Flag http://flag-al.org/about.html

 

Opština Bar je vodeći partner na projektu New Reality of the Heritage Sites (Nova stvarnost kulturne baštine) koji je odobren u okviru trećeg programskog poziva IPA CBC Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a sprovodi se u partnerstvu sa Opštinom Tropoje i NVO Flag iz Albanije od 1. marta 2023. do 31. avgusta 2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 533.024,96 eura, od čega Opštini Bar pripada 288.029,20 eura. Glavni cilj projekta je doprinos očuvanju i razvoju turizma i kulturne baštine Crne Gore i Albanije, unapređenje i promovisanje kulturnog sadržaja Bara i Tropoje, kao i stvaranje modernih prekograničnih prezentacija.

 

U okviru projekta su predviđene adaptacije na kulturnim lokalitetima obije opštine: Bara i Tropoje. U Starom gradu Baru će biti unaprijeđena postojeća ruta za posjetioce: izgradiće se nova biletarnica, osposobiće se javni toalet, urediti  pješačka staza i postaviti nova vertikalna signalizacija i interpretacioni paneli. U Tropoji će se renovirati muzej ,,Bajram Curi”.

 

Za oba lokaliteta će se kreirati dva softvera i nabaviti vrijedna oprema:

Prvi softver koji će biti primijenjen u Arhiepiskopskoj palati i u muzeju Tropoje će uz pomoć savremene opreme sa 3D animiranim likovima koji su u interakciji sa posjetiocima osavremeniti ponudu oba muzeja.

Drugi softver: virtuelna vrata koja se postavljaju na turistički frekventnim mjestima iza kojih animirani likovi iz prvog softvera pozivaju ljude da posjete Stari grad Bar tj. muzej u Tropoji će biti novi alati za promociju destinacija.

 

Moderna sredstva prezentacije sadržaja će poslužiti kao model drugim institucijama za promociju i popularizaciju sadržaja iz oblasti kulture.

Osnovne informacije o projektu C.L.O.S.E.R. – Održiva ekonomska revitalizacija kroz mogućnosti vođene kulturom (Culture-Led Opportunities for Sustainable Economic Revitalisation)

Programski poziv: IPA CBC Crna Gora-Kosovo 2014-2020 

(https://cbc-mne-kos.org/)

 

Prioritetna zona: Prioritetna zona 3 – Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

AKRONIM: C.L.O.S.E.R.

Broj projekta: CFCU/MNE/230

Početak-kraj projekta: 01.03.2023. – 28.02.2025.

Ukupan budžet projekta: 400.000€; (donacija: 85%, kofinansiranje: 15%)

Budžet Opštine Bar: 191.101.20€ (donacija: 85%, kofinansiranje: 15%)

 

Vodeći partner: CHwB Kosovo http://chwb.org/kosovo/

Partner: Opština Bar

 

Projekat C.L.O.S.E.R. – Culture-Led Opportunities for Sustainable Economic Revitalisation (Održiva ekonomska revitalizacija kroz mogućnosti vođene kulturom) se finansira u okviru trećeg programskog poziva IPA CBC Crna Gora-Kosovo 2014-2020, a implementira ga Opština Bar uz vodeće partnerstvo CHwB Kosovo. Projekat C.L.O.S.E.R. otpočeo je u martu 2023. i trajaće 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 400.000€. Glavni cilj projekta je doprinos lokalnom ekonomskom razvoju posredstvom razmjene znanja i uvažavanjem vrijednosti kulturnog nasleđa, uz jačanje saradnje institucija, organizacija civilnog drušva (OCD) i zajednica Crne Gore i Kosova.

 

U okviru projekta je predviđeno raščišćavanje dijela putnih komunikacija u starom gradu Baru što će osposobiti do sada nepristupačne ulice i povećati turističke kapacitete. U gradu funkcionišu samo dva putna pravca, a centralni dio je zatrpan šutom i neprohodan. Cilj je da se kroz projekat otkriju nove ulica, trgovi i objekti koji nisu pristpačni. Oni će biti dio nove rute i biće obilježeni informativnim tablama. Postojeći sistem proširene stvarnosti u Starom gradu će biti automatizovan i jednostavniji za korišćenje, a aplikacija će biti proširena i na novootkriveni dio grada.

 

Vodeći partner projekta, CHwB Kosovo, će u okviru projekta formirati kreativni hab na Kosovu po uzoru na postojeći hab u Starom Baru, a u okviru projekta će se realizovati obuke za relevantne aktere iz prekograničnih opština u oblasti osavremenjivanja lokacija kulturnog nasleđa i upravljanja turizmom.

Osnovne informacije o projektu Building Smart Forests

Programski poziv: IPA CBC Crna Gora-Albanija 2014-2020

(https://cbc-mne-alb.org/)

 

Prioritetna osa: Prioritetna osa 2 – Unapređenje zaštite ekoloških resursa u jezerskim i planinskim područjima

Broj projekta: CFCU/MNE/221

Početak-kraj projekta: 01.03.2023. – 31.08.2025.

Ukupan budžet projekta: 495.000,00€; (donacija: 85%, kofinansiranje: 15%)

Budžet Opštine Bar: 194.038,96€  (donacija: 85%, kofinansiranje: 15%)

 

Vodeći partner: NVO Flag  http://flag-al.org/about.html

Partneri: Opština Bar i

Opština Skadar  https://www.bashkiashkoder.gov.al/

 

Opština Bar je partner na projektu Razvijanje pametnih šuma (Building Smart Forests) koji je odobren u okviru trećeg programskog poziva IPA CBC Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a sprovodi se u partnerstvu sa Opštinom Skadar uz vodeće partnerstvo NVO Flag. Ukupna vrijednost projekta iznosi 495.000,00 eura. Glavni cilj projekta je unapređenje zaštite ekoloških resursa u jezerskim i planinskim područjima. Projektom će se uspostaviti jedinstveni međuopštinski sistem za rano otkrivanje šumskih požara i njihovo sprečavanje.

 

Aktivnosti projekta podrazumijevaju:

  1. Kreiranje Operativnog plana i određivanje glavnih tačaka na lokalitetima u Baru i Skadru na kojima će se postaviti fotonaponski senzori radi blagovremenog otkrivanja požara kao dio sistema za njihovu ranu
  2. Nabavka specijalnih dronova za nadzor u slučaju požara, kao i
  3. Obuka vatrogasnih jedinica u opštinama Bar i Skadar.

 

U sklopu projekta će takođe biti kreiran zajednički plan za upravljanje rizikom i razvijen zajednički set mjera za odgovor na prirodne prekogranične katastrofe. Voloteri i lokalno stanovništvo iz ruralnih područja će takođe biti uključeni u projekat kroz uspostavljanje dobrovoljnog sistema odgovora na prirodne katastrofe i organizaciju posebne obuke za volontere. Oni će biti opremljeni protiv-požarnom opremom (aparatima za gašenje požara i sl.), dok će se u lokalnim školama organizovati kampanja podizanja svijesti o zaštiti od požara i njihovoj prevenciji.

 

Osnovne informacije o projektu Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou

Opština Bar je dobila grant od Savjeta Evrope u okviru faze II ROMACTED programa u okviru projekta “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou” ukupne vrijednosti 15.000,00 EURA. Projekat se sprovodi od 01.02.2023. do 31.03.2024. godine, a aktivnosti koje se realizuju su tamponiranje i asfaltiranje ulice i čišćenje kanala u naselju Sokolana.

Osnovne informacije o projektu CROSS BORDER OL PLUS

U julu 2022 je odobrena kapitalizacija za 10 najuspješnijih projekata koji su sprovedeni u okviru prvog poziva programa Interreg IT-AL-ME među kojima je Cross Border Ol.

 

Opština Bar je 21. februara 2023. godine u okviru projekta Cross Border Ol Plus organizovala radionicu u Baru na kojoj su predstavljeni glavni rezultati projekta Cross Border Ol u Crnj Gori, Italiji i Albaniji. U okviru radionice je organizovano predavanje o savremenom maslinarstvu koje je upriličio dr.sc. Marin Krapac (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Hrvatska), nakon čega su premijerno prezentovani srednjovjekovni kameni mlinovi u Starom gradu. Na radionici su učestvovala 52 aktera: maslinari, operateri u sektoru turizma, predstavnici Ministarstva evropskih poslova, Turističke organizacije Bara, Kulturnog centra i NVO sektora.

Osnovne informacije o projektu FORTITUDE

Programski poziv: INTERREG CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )

Prioritetna osa: Prioriotetna osa 3 – Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

AKRONIM:  FORTITUDE

https://nightoffortresses.org/en/

 

Broj projekta: 355

Početak-kraj projekta: 01.03.2020. – 31.08.2023.

Ukupan budžet projekta:  1.618.438,72 €;  (donacija:85%, kofinansiranje:15%)

Budžet Opštine Bar: 430.193,42 € (donacija:85%, kofinansiranje: 15%)

Vodeći partner: Tvrđava kulture Šibenik http://www.nightoffortresses.org/

Partneri: Opština Bar, Opština Herceg Novi, Grad Banja Luka, Grad Karlovac

 

Projekat „FORTITUDE“ je odobren u okviru Programa Interreg IPA CBC Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a sprovele su ga  Opštine Bar i Herceg Novi, Gradovi Banja Luka i Karlovac uz vodeće partnerstvo JU “Tvrđava kulture Šibenik”. Projekat je Starom gradu Baru pružio niz novih sadržaja: opremljenu ljetnu scenu i objekate uz scenu (185 i 180), Centar za posjetioce u okviru Carinarnice, aplikaciju kreiranu u sistemu  “proširene stvarnosti” uz pomoć koje posjetioci mogu da vide kako su lokacije u Starom gradu izgledale prije oštećenja, taktilna maketu Starog grada izlivenu u bronzi, novu karta Starog grada i nove info table na 22 objakta, interaktivni digitalni kiosk sa sadržajima o Starom gradu, akcentnu rasvjetu na bedemima, Arhiepiskopskoj palati, Sat kuli, Carinarnici, Kreativnm habu… U okviru projekta nastala je i nova kulturna manifestacija „Noć tvrđava“ koja umrežava tvrđave u prekograničnom području, približava posjetiocima kulturno-istorijsko nasljeđe i promoviše njegov značaj za razvoj kulturnog turizma u svim partnerskim gradovima.

 

Projekat FORTITUDE (Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development) započeo je u martu 2020. i završen je u avgustu 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.618.438 €, od čega se 85% sufinansira iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Osnovne informacije o projektu ECOVINEGOALS

Programski poziv: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION

AKRONIM:  ECOVINEGOALS

https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/

https://ecovineroads.com/

 

Broj projekta: 866

Početak-kraj projekta: 01.03.2020. – 28.02.2023.

Ukupan budžet:  1.939.505, €;  (ERDF: 1.399.759,25 €;  IPA: 248.820,5 €) (donacija:85%, kofinansiranje:15%)

Budžet Opštine Bar: 50.450,00 €

 

Vodeći partner: LAG Eastern Venice, VEGAL, Italija

Opština Bar je partner na projektu ECOVINEGOALS (Aktivnosti upravljanja ekološkim vinogradima za izradu pejzažnih strategija) koji se finansirao iz programa INTERREG ADRION. Osnovni cilj projekta je da se zaštite autohtone sorte i održivo uzgaja vinova loza. Uloga Opštine Bar u okviru projekta bila je da doprinese u izradi lokalnih planova i strategija. Projekat je sproveden od 1. marta 2020. godine do 28.02.2023.

 

Centralni izazov projekta bio je uskladiti održivo i profitabilno gajenje vinove loze i prerade grožđa kao i podsticaj prelaska sa intenzivnog vinogradarstva ka agro-ekološkim sistemima upravljanja. Projekat je takođe imao za cilj da podstakne sve zainteresovane strane da intenzivnije učestvuju u izradi lokalne planske dokumentacije i donošenju odluka na lokalnom nivou, te da se izgradi i ojača međunarodna saradnja. Zahvaljujući aktivnostima na projektu ECOVINEGOALS identifikovano je 29 najboljih poljoprivrednih praksi primenjivih na vinograde, a kako bi se ove prakse popularizovale i predstavile široj javnosti, Opština Bar je kreirala sajt www.ecovineroads.com  koji je preveden na jezike svih partnera.

 

Na sajtu je predstavljeno svih 8 pilot područja i sve agroekološke poljoprivredne prakse koje se u ovim područjima primjenjuju. Takođe, za barske vinare kreiran je i odštampan flyer https://ecovineroads.com/pdf/Flajer-A4.pdf  na kojem su pored najboljih agroekoloških praksi navedene i kontakt informacije o svim proizvođačima vina iz Crmnice koji su bili uključeni u projekat sa mapom vinarija.

 

Projekat je sprovelo 10 partnerskih institucija iz 6 država: Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ukupan budžet iznosi 1.939.505,59 €, od čega je donacija Adrion programa 1.648.579,75 € (IPA dio donacije: 248.820,50 €, a ERDF dio donacije: 1.399.759,25 €). Opština Bar je raspolagala budžetom od 50.450,00 €. Projektnim aktivnostima je koordinirao vodeći partner „LAG Eastern Venice” (VEGAL) iz Italije. Partneri su:  Autonomna Provincija Trento (Italija), Komora za poljoprivredu i šumarstvo Slovenije, Institut za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica i Istraživački centar akademije nauka i umjetnosti (iz Slovenije), Agencija za ruralni razvoj Istre doo i Udruženje za promociju zapošljavanja – INFORMO (iz Hrvatske), Razvojni biznis centar Kragujevac (iz Srbije), Opština Bar i Biznis start-up centar Bar (iz Crne Gore) i Mediteranski agronomski institut iz Hanje (iz Grčke). Osim nabrojanih, još devet partnerskih organizacija i institucija iz Italije, Grčke, Crne Gore i Belgije su učestvovali u projektu u svojstvu pridruženih partnera.

Osnovne informacije o projektu DAY CARE CENTER

Finasiranje: Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU)

AKRONIM:  DAY CARE CENTER

Broj projekta: ugovor br. CFCU/MNE/115

Početak-kraj projekta: 02.03.2020. – 01.03.2022.

Ukupan budžet:  188.428,07 €;  (donacija: 90%;  kofinansiranje:10%)

Budžet Opštine Bar: 32.314,00€

 

Vodeći partner: Caritas barske nadbiskupije

Partner: Opština Bar

 

Dnevni boravak za stare, koji je već funkcionisao u okviru Caritas-a Barske nadbiskupije, je u okviru projekta “Day care center” opremljen i licenciran kod Ministarstva rada i socijalnog staranja kao servis za starije osobe za život u zajednici. Za barski dnevni centar za stare osobe je nabavljeno moderno specijalizovano vozilo, nov namještaj i kuhinjska oprema, a na objektu je izgrađena pristupna rampa. 30 korisnika ovog centra  svakodnevno dobija tople obroke, što je usluge Centra, uz redovno organizovanje druženja za najstarije sugrađane, znatno unaprijedilo i poboljšalo. Projekat je takođe finansirao zapošljavanje profesionalnog socijalnog radnika, kuvara, menadžera i medicinske sestre.

 

Projekat “Dnevni centar za starije osobe u opštini Bar“ finansiran je od strane Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), po pozivu Ministarstva rada i socijalnog staranja. Vodeći partner na projektu je Caritas Barske nadbiskupije, a partner Opština Bar. Ukupna vrijednost projekta je 188.428,07€, od čega je 90% donacija, a 10% se sufinansira od strane partnera. Budžet Caritas-a u okviru projekta je 156.114,07€, čiji je iznos kofinansiranja 32.314,00€, dok je budžet Opštine Bar u okviru projekta 32.314,00€, od čega je iznos kofinansiranja 3.232,30€.

 

Osnovne informacije o projektu CROSS BORDER OL

Programski poziv: Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020

AKRONIM:  CROSS BORDER OL

Broj projekta: 127

Početak-kraj projekta: 28.05.2018. – 31.03.2022.

Ukupan budžet:  625.440,21 €;  (donacija:85%, kofinansiranje:15%)

Budžet Opštine Bar: 87.014,50

 

Vodeći partner: Poljoprivredni fakultet, Tirana

Partneri: Opština Bar, CIHEAM Bari, Park maslina Venafro, URI i NVO Valdanos

 

Projekat “CROSS BORDER OL” je finansiran u okviru trilaterale Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora. Projekat uključuje 6 partnerstava (po 2 subjekta iz svake od uključenih država), a lider na projektu je Poljoprivredni fakultet u Tirani. Cilj projekta je mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija.  Projektom su mapirane 23 stare masline u Džidžarinu, koje su zajedno sa kulturno-istorijskim tačkama predstavljene na „Turističkoj mapi Bara i maslinjaka Džidžarin“. Mapa je odštampana u 40.000 primjeraka, a na terenu su ove masline obilježene informativnim tablama koje sadrže procjenu starosti, geografske koordinate, sortu i numeraciju masline. U okviru projekta utvrđene su najbolje poljoprivredne prakse koje su publikovane u brošuri, obavljeno je istraživanje biodiverziteta ovog maslinjaka i objavljen je Lokalni ekološki, ekonomsko-turistički plan.

 

Ukupan budžet projekta iznosi 625.440,21 €, a budžet Opštine Bar u okviru projekta je 87.014,50 € od čega je IPA donacija 73.962,32 €. Implementacija projekta je započeta 28.05.2018. Partneri: Poljoprivredni fakultet u Tirani, CIHEAM Bari, Park maslina Venafro, URI, Opština Bar i NVO Valdanos.

 

Glavni ishodi:

1. Turistička mapa Bara i maslinjaka Džidžarin

2. Lokalni ekološki ekonomski turistički razvojni plan

3. Brošura – Najbolje poljoprivredne prakse

4. Maps and Census of Ancient Olive Trees

5. Biodiversy reserch

6. LECRM Bar

 

7. SMART STUDY Plan za pametni i održivi prekogranični turizam

Međunarodni projekti koje je Opština Bar sprovela u periodu IPA I

Projekat „Tradicionalno maslinarstvo kao dio prekogranične turističke ponude“ je sproveden u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora. Vodeći partner na projektu je bila SNV – Holandska razvojna organizacija u Crnoj Gori, a Opština Bar je bila jedan od partnera na projektu. Najznačajni rezultat ovog projekta za Opštinu Bar je izgradnja nadstrešnice na pijaci u Starom Baru i dogradnja izložbenog dijela „Kuće maslina“. Pored toga, organizovano je i nekoliko obuka i studijskih putovanja za maslinare.

 

Projekat „BWS“ je realizovan iz sredstava IPA Jadranskog programa. Vodeći partner na projektu bila je Opština Bušat iz Albanije, dok su ostali partneri bili Opština Kamez i Fondacija Partnerstvo za razvoj iz Albanije, Opština Maćerata, Zadruga Meridiana i JP Kosmari iz Italije i Opština Bar. Ovim projektom izvršena je nabavka opreme za JP Komunalne djelatnosti Bar, i to: 1 vozilo za sakupljanje i odvoz otpada (bubnjara), 5 podzemnih kontejnera, 100 običnih kontejnera za mješoviti i selektovani otpad, a Opština Bar je na poklon od proizvođača dobila 1 kontejner za odlaganje garderobe. Organizovan je i niz treninga za zaposlene u JP Komunalne djelatnosti i opštinske službenike koji se bave problemom zaštite životne sredine, održivog upravljanja otpadom i naplatom taksi, a pripremljen je i Priručnik za upravljanje i prikupljanje otpada. Takođe, organizovane su radionice za podizanje svijesti o zaštiti životne sredine za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Bar.

 

Projekat „MARIE“ je projekat čije finansiranje je odobreno u okviru strateških projekata MED programa (Mediteranski transnacionalni program) za oblast energetske efikasnosti i korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Vodeći partner je bilo Ministarstvo životne sredine i stanovanja Katalonije (Španija), a na projektu je bilo 22 partnera. Opština Bar je bila jedini partner iz Crne Gore. Sprovođenjem projekta MARIE, Opština Bar je ispunila sve zakonske obaveze koje su jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori propisane Zakonom o energetskoj efikasnosti. Ostvareni su preduslovi za uštede u potrošnji energije na nivou jedinice lokalne samouprave i publikovan je „Priručnik o pravnom okviru u oblasti energetske efikasnosti u Evropskoj uniji i Crnoj Gori“.