Nadležnosti

Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bar (Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi br.31/14 i 23/16) propisano je da Služba za vršenje komunalnog nadzora (Komunalna policija) obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti i obavlja poslove komunalnog nadzora i obezbjeđivanja komunalnog reda u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji.
  • Inspekcijski nadzor se vrši u oblastima: javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; održavanja komunalnih objekata; održavanja pijaca; održavanja groblja i sahranjivanja; održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja javne rasvjete lokalnih puteva i ulica; održavanja saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi prevoza, javnog prevoza stvari i prevoza za sopstvene potrebe; izgradnje i postavljanja privremenih i pomoćnih objekata; održavanja stambenih, poslovnih i drugih objekata; izvršavanje povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije, po Uredbi o povjeravanju dijela poslova Uprave policije prijestonici Cetinje i opštinama Bar, Budva, Tivat Kotor, Nikšić i Herceg Novi („Sl.list CG“, broj 26/12); nadzora nad upotrebom simbola Opštine, kao i druge poslove u skladu sa posebnim propisima iz komunalne oblasti.

  • Komunalnim nadzorom se vrše poslovi obezbjeđivanja komunalnog reda na teritoriji opštine Bar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti (snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, zaštite i održavanja reda u korišćenju prostora i komunalnih objekata, pijaca, grobalja, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, stambenih i drugih objekata, zaštite kulturnih dobara i drugih javnih objekata, zaštite lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, kontrole prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, kontrole auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, zaštite od buke u životnoj sredini, kod pružanja pomoći nadležnim organima Opštine i javnim službama kod izvršenja njihovih odluka).

 

Pored navedenih poslova, Služba učestvuje u zaštiti i spašavanju u slučaju opasnosti izazvane elementarnim i drugim nepogodama; može vršiti pregled objekata i prostorija, zemljišta, opreme i uređaja, sredstava rada i drugih predmeta, proizvoda koji se stavljaju u promet, robe u prometu i kontrolu vršenja prometa robe i pružanja usluga; oduzimanje predmeta, vršenje video nadzora određenog prostora, odnosno objekata u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj policiji.

Služba priprema izvještaje o radu za predsjednika Opštine i Glavnog administratora, sprovodi postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga, a vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta službe za vršenje komunalnog nadzora (komunalna policija) broj 08-187/2 od 24.06.2016.godine, utvrđene su sledeće organizacione jedinice:

  1. Odjeljenje za inspekcijske poslove
  2. Odjeljenje za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda
  3. Odjeljenje za pravne i zajedničke poslove

 

Radom  Komunalne policije rukovodi Načelnik.

Načelnik, u skladu sa zakonom, organizuje rad i obezbjeđuje zakonito, efikasno i ekonomično  vršenje poslova, stara se o javnosti i transparentnosti rada, ostvarivanju standarda postupanja sa građanima i saradnju sa javnim i drugim preduzećima,  donosi rješenja za koja je ovlašćen, daje upustva za obavljanje poslova i obavlja i druge poslove.