Privredna društva čiji je osnivač Opština

DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar

DOO „Vodovod i komunalizacija“ Bar

“Sportsko-rekreativni centar” doo BAR

JU Kulturni centar Bar

DOO „Lovstvo” Bar

Lokalni javni emiter Radio Bar doo