Nadležnosti

Predsjednik Opštine je izvršni organ Opštine.

Predsjednika Opštine bira Skupština na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Broj mandata predsjednika Opštine nije ograničen.

Predsjednik Opštine:
 1. predstavlja i zastupa Opštinu,
 2. predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine,
 3. donosi odluku o pristupanju izradi lokalnih planskih dokumenata,
 4. stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona , drugih propisa i opštih akata, kao i za sprovonenje strateških dokumenata od državnog značaja,
 5. stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova,
 6. utvrnuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora,
 7. imenuje i razrješava potpredsjednika/e Opštine i glavnog administratora, uz saglasnost Skupštine,
 8. imenuje i razrešava starješine organa lokalne uprave, stručnih i drugih službi , direktora agencije i menadžera,
 9. imenuje savjete i druga tijela u skladu sa zakonom,
 10. podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi, najmanje jednom godišnje,
 11. usmjerava i usklanuje rad organa lokalne uprave , javnih službi i agencija čiji je osnivač Opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte,
 12. vrši nadzor nad radom lokalne uprave,
 13. donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drukčije odreneno,
 14. odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje,
 15. donosi akte kojima obezbjenuje izvršenje budžeta Opštine,
 16. 16) stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine,
 17. raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine,
 18. donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrnenom investicionom politikom,
 19. inicira i predlaže Skupštini prodaju i davanje u zakup nepokretnih stvari, izuzev davanja u zakup poslovnih prostorija i zemljišta za postavljanje privremenih objekata na vrijeme do 5 godina, kao i obrazuje komisiju za sprovonenje postupka prodaje i davanje u zakup,
 20. vrši prenos zemljišta u imovini Opštine u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u pretežnom dijelu u svojini pravnog ili fizičkog lica,
 21. vrši prenos zemljišta u imovini Opštine na kojem je izgranen objekat bez granevinske dozvole, a koji je uklopljen u planski dokument u skladu sa zakonom (legalizacija objekta),
 22. odlučuje o davanju u zakup poslovnih prostorija i zemljišta za postavljanje privremenih objekata na vrijeme do 5 godina,
 23. odlučuje o prodaji i davanju u zakup pokretnih stvari u imovini Opštine,
 24. odlučuje o raspolaganju i korišćenju pokretnih stvari i drugih dobara manje vrijednosti,
 25. vrši sporazumni prenos drugog zemljišta u svojinu ili susvojinu na ime naknade ranijem vlasniku za eksproprisano ili izuzeto zemljište u postupku eksproprijacije i restitucije,
 26. zauzima stavove u slučajevima iz člana 54 Zakona o državnoj imovini,
 27. zaključuje ugovore o raspolaganju imovinom Opštine,
 28. daje saglasnost na odluke o prodaji pokretnih stvari i davanju u zakup nepokretnih i pokretnih stvari kojim gazduju i upravljaju javne službe čiji je osnivač Opština,
 29. daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači,
 30. rješava sukob nadležnosti izmenu organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje odrenenih poslova,
 31. odlučuje o izuzeću glavnog administratora, za postupanje u odrenenoj pravnoj stvari,
 32. vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa lokalne uprave i službi,
 33. obrazuje stručna radna tijela i komisije za poslove iz svog djelokruga,
 34. privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine, u skladu sa zakonom,
 35. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Opštine.