Nadležnosti

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave i neposrednih oblika lokalne samouprave; izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, organizaciju lokalne uprave i drugih propisa;
 • upravljanje kadrovima, a naročito: pripremu propisa iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa, zarade lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika Opštine Bar, rješavanje stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika i lokalnih funkcionera, etičkih standarda i postupanja etičkih komisija, ocjenjivanja rada lokalnih službenika i namještenika, stručnog osposobljavanja pripravnika i drugih propisa iz ove oblasti; davanja pravnih mišljenja o primjeni tih propisa; pripremu kadrovskog plana; objavljivanje oglasa i konkursa za potrebe lokalne uprave na osnovu odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta; učestvovanje u radu komisije za provjeru sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, ocjenjivanje i sačinjavanje liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa; prijava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje; pozivanje zaposlenog koji je na raspolaganju na provjeru sposobnosti prilikom objavljivanja internog oglasa između organa; analizu potreba lokalne uprave Opštine Bar za obukom; pripremu predloga strateških dokumenata i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja; pripremu i sprovođenje godišnjeg plana obuka; vođenje centralne kadrovske evidencije, evidencije internog tržišta rada, službenika na raspolaganju, programa posebnog stručnog usavršavanja, ugovora o posebnom stručnom usavršavanju i druge evidencije iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa; praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica u lokalnoj upravi i zapošljavanja lica sa invaliditetom i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima;
 • poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica i usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane; vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara; vršenje organizacionih i stručnih poslova koji se odnose na postupak izbora i razrješenja organa mjesne zajednice; davanje mišljenja o inicijativi za pokretanje postupka spajanja postojećih mjesnih zajednica, izdvajanje pojedinih naselja ili djelova naselja i njihovo pripajanje drugoj mjesnoj zajednici; pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesnih zajednica u organizovanju i sprovođenju neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i referendum); vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;
 • poslove opšte uprave: zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih, izdavanje izvoda i uvjerenja iz iste; ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa; vođenje registra i sprovođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacija i izmjena ličnog imena; stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata, kao i upotrebom i zaštitom simbola Opštine Bar i njenih organa;
 • izdavanje potvrda o životu, radi ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja (penzija i dr.); izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • prijem zahtjeva stranaka, elektronsku obradu i sistematizovanje zahtjeva; pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave i službama, izdavanje obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama, elektronsko ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, dostavu rješenja i drugih akata strankama;
 • arhiviranje, elektronsku evidenciju i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi, i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • izradu tabelarnog prikaza periodičnih i godišnjih izvještaja sačinjenih na osnovu elektronskog praćenja broja primljenih, riješenih i razduženih predmeta po organima lokalne uprave u Građanskom birou;
 • zajedničke poslove administrativno-tenhničke nabavke za potrebe svih organa lokalne uprave i službi u saradnji sa službenikom za javne nabavke; poslove ekonomata i magacinskog poslovanja za potrebe administrativno-tehničkog funkcionisanja organa lokalne uprave i Skupštine opštine;
 • poslove tekućeg i investicionog održavanja, obezbjedjenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi uprave i mjesne kancelarije; poslove osiguranja službenika i imovine Opštine Bar;
 • poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine Bar i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske i kurirske poslove; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine Bar;
 • poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; obezbjedjivanje prevoza za službena putovanja i druge kancelarijske i tehničke poslove koje odredi starješina organa;
 • praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, koji su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
 • uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite: kućna njega i kućna pomoć starim i invalidnini licima; staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti; stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe, donošenje rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje; vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći i pomoć u kući; ostvarivanje dječje zaštite u smislu ostvarivanja prava na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece; obezbjeđivanje poklon – paketa za novorođenčad i druge dodatne oblike dječje zaštite, koje propiše Opština Bar;
 • vršenje stručnih i drugih poslova, koji su, shodno propisima, povjereni Opštini u dijelu zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica;
 • rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vođenje evidencije o broju korisnika i vrsti tih prava; pripremanje planova i programa na lokalnom nivou u sprovođenju strateških nacionalnih dokumenata u ovoj oblasti i staranje o njihovoj realizaciji;
 • izradu nacrta i predloga akata kojima se utvrđuju kriterijumi za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje nevladinih organizacija, pripremu i raspisivanje konkursa, obavljanje stručno-administrativnih poslova koji se odnose na rad i odluke nadležne komisije koja vodi postupak po konkursu, kao i izradu ugovora o međusobnim odnosima Opštine i NVO u realizaciji prihvaćenih projekata i praćenje njihove realizacije;
 • izradu projekata iz djelokruga ovog Sekretarijata i saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, NVO i fondacijama, javnim službama čiji je osnivač Država, nadležnim ministarstvima itd. u cilju unapređenja stanja u svim oblastima iz djelokruga Sekretarijata;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacija između Opštine i građana i razvoja lokalne demokratije;
 • izradu i sprovođenje programskih, planskih i drugih akata u oblastima socijalne i dječije zaštite, rodne ravnopravnosti, manjinskih prava, prava RE zajednice, žrtava nasilja, LGBTQ+ zajednice, i sl, a čije je donošenje u nadležnosti Skupštine opštine Bar i predsjednika Opštine; praćenje usaglašenosti opštinskih propisa sa Zakonom o manjinskim pravima i slobodama kao i primjenu propisa i preporuka u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drugim relevantnim institucijama; saradnju sa savjetom manjinskih naroda ili drugih manjih nacionalnih zajednica radi ostvarivanja zajedničkih interesa u vezi sa unapređenjem položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica zastupljenih na teritoriji Opštine Bar, praćenja stanja u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima; upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama, ustanovama i sl. u oblastima iz svoje nadležnosti; pruža administrativnu i stručnu pomoć u realizaciji aktivnosti iz svog djelokruga rada, a koji su utvrdjeni programskim, planskim i drugim aktima;
 • sprovođenje upravnog postupka i vršenje upravnih radnji iz oblasti za koje je organ obrazovan;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.