Nadležnosti

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

 • unutrašnju reviziju operativnog planiranja;
 • organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora u cilju poboljšanja poslovanja;
 • procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrolu na osnovu upravljanja rizicima;
 • izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja predsjedniku Opštine i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljena revizija;
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika Opštine i revizije korišćenja sredstava Evropske unije;
 • praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija;
 • davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;
 • izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje i izvršenje istih;
 • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;
 • saradnju sa Sektorom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Ministarstva finansija, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;
 • saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;
 • praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije;
 • praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije;
 • praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • pripremanje izvještaja o radu za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonskim i drugim propisima.