Nadležnosti

Glavni administrator:

  • vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi lokalne uprave;
  • koordinira rad organa i službi lokalne uprave, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
  • daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
  • daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama lokalne uprave, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
  • priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine;
  • vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine.

 

Ako se za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje stručna služba, tom službom rukovodi glavni administrator i odgovara za njen rad.

Glavni administrator donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.

Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od pet godina.

Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva.“