Nadležnosti

Sekretarijat za privredu vrši poslove koji se odnose na:

 • rješava predmete po zahtjevima na osnovu Zakona o upravnom postupku, Zakona o privrednim društvima, Zakona o turizmu i ugostiteljstvu i posebnim propisima. Sekretarijat za privredu vrši praćenje stanja u oblasti privrede; prikupljanje i obradu podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti; sagledavanje opravdanosti inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine Bar i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana i prikupljanje i obradu podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvovanje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; praćenje stanja tržišta i ostvarivanje neposredne saradnje sa subjektima iz ove oblasti. Saradnja sa drugim organima lokalne i državne uprave, javnim preduzećima, privrednim društvima, posebno sa međunarodnim institucijama, Evropskom unijom i NVO sektorom. Utvrdjivanje programa aktivnosti i način stimulisanja inicijativa u oblasti zanatstva na lokalnom nivou, ostvarivanje saradnje i pružanje informacije zainteresovanim subjektima za razvoj zanatstva, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovoj oblasti. Postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga. Izrada izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora; izrada nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata.
 • praćenje djelatnosti preduzeća i preduzetnika; pripremu propisa o radnom vremenu preduzetnika i pravnih lica koji obavljaju djelatnost i vrše usluge na području opštine Bar;
 • utvrdjivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti, privrednih društava i preduzetnika;
 •  utvrdjivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima;
 • rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata i vršenje prekategorizacije istih;
 • ovjeravanje knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora (od tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti;
 • izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti saglasno propisima i donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
 • vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih i vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
 • donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, saglasno propisu o radnom vremenu; radno vrijeme u pojedinim djelatnostima od interesa za Opštinu;
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi  službena evidencija;
 • odlučuje o prijavama za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu za preduzetnike kao i za pravna lica i o prijavama za obavljanje sportsko-rekreativnih i avanturističkih aktivnosti;
 •  rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova u djelokrugu rada ovog Sekretarijata;
 • izrada programa za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji opštine i utvrđivanje mjera kojima bi se obazbijedio brži razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na teritoriji opštine;
 • priprema i izrada programa mjera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja opštine i Izrada godišnjeg Plana korišćenja podsticajnih sredstava;
 • pokretanje i sprovođenje postupaka za ostvarivanje prava za svaku vrstu i oblik podsticaja utvrđenih ovim Planom i kontrolu odobrenih podsticajnih sredstava;
 • prikupljanje i obradu podataka o potencijalima u cilju stvaranja informacione baze za planiranje ruralnog razvoja i valorizacije raspoloživih potencijala;
 • podsticanje i pružanje pomoći za razvoj zadrugarstva;
 • učestvovanje u izradi projekata i strateških dokumenata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja od značaja za opštinu;
 • praćenje uslova i programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i ostvarivanje saradnje sa državnim organima i drugim opštinama;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede, stočarstva, i biljne proizvodnje;
 • sprovođenje aktivnosti na promociji poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda kroz podršku programima koje predlažu udruženja poljoprivrednih proizvođača, a naročito: organizovanje sajmova, izložbi i drugih manifestacija u cilju prezentacije poljoprivrednih proizvoda i proizvođača; učešće na regionalnim i međunarodnim poljoprivrednim sajmovima, izložbama i studijskim putovanjima; izdavanje stručnih časopisa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i organizovanje edukacija u cilju poboljšanja nivoa znanja i transfera standarda, regulativa i primjenjivih istraživanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;
 • predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta;
 • davanje mišljenja o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opštine Bar;
 • izdavanje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 • učešće u radu komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i drugih stručnih komisija;
 • upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju privrednu djelatnosti (“Kuća maslina” d.o.o. Bar); davanje mišljenja i priprema predloga akata o davanju saglasnosti na statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta javnih službi;
 • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti odjeljenja u ovim oblastima u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.