Nadležnosti

Sekretarijat za privredu vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje stanja u oblasti privrede; prikupljanje i obradu podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovom značaju za razvoj preduzetništva; sagledavanje opravdanosti inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine Bar i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana i prikupljanje i obradu podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvovanje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; praćenje stanja tržišta i ostvarivanje neposredne saradnje sa subjektima iz ove oblasti; utvrđivanje programa aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnje i pružanje informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti preduzeća za ulaganje, projekte podrške, donatorske aktivnosti i kreditne linije za preduzeća i preduzetnike; učešće u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti, analizu i predlaganje aranžmana uključivanja privatnog sektora i usluga za dodjeljivanje koncesija;davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa; učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma; predlaganje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti preduzetništva;
 • praćenje stanja, pripremanje propisa i predloga aktivnosti za podsticanje ravnomjernog razvoja opštine prilagođavanjem potreba razvoja na opštinskom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou Države, Opštine i sredstvima iz fondova Evropske unije; praćenje i predlaganje mjera za sprovođenje strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i opštinu; učestvovanje u pripremi i postupku donošenja Strateškog plana razvoja opštine; izradu i dostavljanje godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata; učešće u izradi programa opštine; prikupljanje i obrada podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti;
 • praćenje djelatnosti preduzeća i preduzetnika; pripremu propisa o radnom vremenu preduzetnika i pravnih lica koji obavljaju djelatnost i vrše usluge na području opštine Bar; utvrdjivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti, privrednih društava i preduzetnika; utvrdjivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima;utvrdjivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;davanje saglasnosti na cijene i predlaganje mjera kontrole cijena iz opštinske nadležnosti; pripremanje propisa o osnivanju lokalne turističke organizacije; rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata i vršenje rekategorizacije istih; ovjeranje cjenovnika za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga; ovjeravanje knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; ovjeravanje knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;izdavanje odobrenja za izvodjenje žive i mehaničke muzike sa dodatnim ozvučenjem u ugostiteljskom objektu ili na terasi ispred ugostiteljskog objekta; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora (od tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti saglasno propisima; donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga shodno propisima; vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih; vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima; donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, saglasno propisu o radnom vremenu; radno vrijeme u pojedinim djelatnostima od interesa za Opštinu; izdavanje odobrenja fizičkim licima za presnimavanje domaćih i inostranih filmova na video trake; izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
 • praćenje cijena usluga iz oblasti zanatstva; praćenje stanja tržišta sa aspekta snabdjevenosti robama za potrebe lokalnog stanovništva; učestvovanje u stvaranju i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovana;
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova u djelokrugu rada ovog Sekretarijata;
 • saradnju sa drugim organima lokalne i državne uprave, javnim preduzećima, privrednim društvima, posebno sa međunarodnim institucijama, Evropskom unijom i NVO sektorom;
 • praćenje državnih, regionalnih i međunarodnih finansijskih donacija, kreditnih linija i donatorskih konferencijai kandidovanje Opštine za studijska putovanja iz ove oblasti, posebno mogućnost dobijanja donacija od EU;
 • predlaganje osnivanja regionalnih udruženja sa susjednim državama i opštinama radi objedinjenog nastupa prema strukturalnim fondovima;
 • vršenje upravnog nadzora i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama čiji je osnivač Opština Bar; davanje mišljenja i pripremanje predloga akata o davanju saglasnosti na statut, program rada, izvještaj o radu i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javnih službi;
 • vršenje poslova biznis centra, koji se odnose na analizu postojećeg stanja malih i srednjih preduzeća; izradu biznis planova, investicionih projekata i studija izvodljivosti; informisanje građana i preduzetnika vezano za energetsku efikasnost; pružanje usluga poslovne korespondencije, prevoda, logističke i drugih vidova podrške; predlaganje razvojnih projekata, učestvovanje u formiranju biznis inkubatora i vršenje drugih usluga za kojima Opština Bar izrazi potrebu; pružanje informacija organima lokalne uprave, građanima i drugim zainteresovanim stranama o kreditnim linijama domaćih i međunarodnih finansijskih organizacija;
 • izradu programa za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji opštine i utvrđivanje mjera kojima bi se obazbijedio brži razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na teritoriji opštine;
 • pripremu i izradu programa mjera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja opštine i izradu godišnjeg Plana korišćenja podsticajnih sredstava; pokretanje i sprovođenje postupaka za ostvarivanje prava za svaku vrstu i oblik podsticaja utvrđenih ovim Planom i kontrolu odobrenih podsticajnih sredstava;
 • prikupljanje i obradu podataka o potencijalima u cilju stvaranja informacione baze za planiranje ruralnog razvoja i valorizacije raspoloživih potencijala;
 • pripremu programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; podsticanje i pružanje pomoći za razvoj zadrugarstva;
 • učestvovanje u izradi projekata i strateških dokumenata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja od značaja za opštinu;
 • praćenje uslova i programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i ostvarivanje saradnje sa državnim organima i drugim opštinama;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede, stočarstva, i biljne proizvodnje;
 • sprovođenje aktivnosti na promociji poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda kroz podršku programima koje predlažu udruženja poljoprivrednih proizvođača, a naročito: organizovanje sajmova, izložbi i drugih manifestacija u cilju prezentacije poljoprivrednih proizvoda i proizvođača; učešće na regionalnim i međunarodnim poljoprivrednim sajmovima, izložbama i studijskim putovanjima; izdavanje stručnih časopisa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i organizovanje edukacija u cilju poboljšanja nivoa znanja i transfera standarda, regulativa i primjenjivih istraživanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta; davanje mišljenja o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opštine Bar;
 • izdavanje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 • vođenje postupka ostvarivanja prava na isplatu staračke naknade po osnovu bavljenja poljoprivrednom djelatnošću;
 • učešće u radu komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i drugih stručnih komisija;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.