Nadležnosti

Sekretarijat za privredu vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje stanja u oblasti privrede; prikupljanje i obradu podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti; sagledavanje opravdanosti inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine Bar i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana i prikupljanje i obradu podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvovanje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; praćenje stanja tržišta i ostvarivanje neposredne saradnje sa subjektima iz ove oblasti; praćenje stanja tržišta sa aspekta snabdjevenosti robama za potrebe lokalnog stanovništva;
 • praćenje djelatnosti preduzeća i preduzetnika; pripremu propisa o radnom vremenu preduzetnika i pravnih lica koji obavljaju djelatnost i vrše usluge na području opštine Bar; utvrdjivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti, privrednih društava i preduzetnika; utvrdjivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanjedjelatnosti u privremenim objektima;utvrdjivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;davanje saglasnosti na cijene i predlaganje mjera kontrole cijena iz opštinske
  nadležnosti; pripremanje propisa o osnivanju lokalne turističke organizacije; rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata i vršenje prekategorizacije istih; ovjeranje cjenovnika za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga; ovjeravanje knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; ovjeravanje knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;izdavanje odobrenja za izvodjenje žive i mehaničke muzike sa dodatnim ozvučenjem u ugostiteljskom objektu ili na terasi ispred ugostiteljskog objekta; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora (od tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti; izdavanje
  odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti saglasno propisima; donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga shodno propisima; vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih; vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima; donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdavanje odobrenja o obavljahu djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, saglasno propi radnom vremenu; radno vrijeme u pojedinim djelatnostima od interesa za Opštinu; izdavanje odobrenja fizičkim
  licima za presnimavanje domaćih i inostranih filmova na video trake; izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
 • utvrdjivanje programa aktivnosti i način stimulisanja inicijativa u oblasti zanatstva na lokalnom nivou, ostvarivanje saradnje i pružanje informacije zainteresovanim subjektima za razvoj zanatstva, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovoj oblasti; vodjenje evidencije i praćenje cijena usluga iz oblasti zanatstva;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
 •  saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovana;
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova u djelokrugu rada ovog Sekretarijata;
 • saradnju sa drugim organima lokalne i državne uprave, javnim preduzećima, privrednim društvima, posebno sa međunarodnim institucijama, Evropskom unijom i NVO sektorom;
 • izradu programa za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja a na teritoriji opštine i utvrđivanje mjera kojima bi se obazbijedio brži razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na teritoriji opštine; 
 • pripremu i izradu programa mjera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja opštine i izradu godišnjeg Plana korišćenja podsticajnih sredstava; pokretanje i sprovođenje postupaka za ostvarivanje prava za svaku vrstu i oblik podsticaja utvrđenih ovim Planom i kontrolu odobrenih podsticajnih sredstava;
 • prikupljanje i obradu podataka o potencijalima u cilju stvaranja informacione baze za planiranje ruralnog razvoja i valorizacije raspoloživih potencijala;podsticanje i pružanje pomoći za razvoj zadrugarstva;
 • učestvovanje u izradi projekata i strateških dokumenata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja od značaja za opštinu;
 • praćenje uslova i programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i ostvarivanje saradnje sa državnim organima i drugim opštinama;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede, stočarstva, i biljne proizvodnje;
 • sprovođenje aktivnosti na promociji poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda kroz podršku programima koje predlažu udruženja poljoprivrednih proizvođača, a naročito: organizovanje sajmova, izložbi i drugih manifestacija u cilju prezentacije poljoprivrednih proizvoda i proizvođača; učešće na regionalnim i međunarodnim poljoprivrednim sajmovima, izložbama i studijskim putovanjima; izdavanje stručnih časopisa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i organizovanje edukacija u cilju poboljšanja nivoa znanja i transfera standarda, regulativa i primjenjivih istraživanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta; davanje mišljenja o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opštine Bar;
 • izdavanje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 • vođenje postupka ostvarivanja prava na isplatu staračke naknade po osnovu bavljenja poljoprivrednom djelatnošću;
 • učešće u radu komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i drugih stručnih komisija;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i dragih opštih akata sa zakonima; 
 • praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja
  po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokraga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.