Nadležnosti

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine Bar; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; bliže propisivanje sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izradu Nacrta odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica; dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; pripremu izvještaja za Skupštinu Opštine Bar o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; vršenje poslova oko zaduživanja Opštine Bar izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; vršenje poslova uvođenja samodoprinosa;
 • pripremanje Završnog računa Budžeta Opštine Bar i Izvještaja o polugodišnjem ostvarivanja Budžeta za tekuću godinu;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine Bar;
 • otvaranje podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole izdataka i izvršavanje Budžeta; vršenje obračuna i isplatu zarada i naknada službenika i namještenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; vođenje centralne evidencije o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravljanje dugom i analizu zaduženosti; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom; druge poslove i zadatke računovodstva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Uputstvom o bližem načinu rada trezora jedinice lokalne samouprave i pravilima propisanim od strane Ministarstva finansija, saglasno Zakonu o budžetu i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.
 • utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na promet nepokretnosti, lokalne komunalne takse, boravišne takse, članski doprinos za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma, naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine Bar i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom; analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike; vođenje elektronskog registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine; propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva; sprovođenje postupka prinudne naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga, zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa obveznika, naplate poreske obaveze iz novčanih sredstava obveznika, naplata dugovanja iz imovine obveznika,plenidba i prodaja pokretne i nepokretne imovine, predlaganje izdavanja privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom); vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti lokalnih javnih prihoda koje Opština ostvaruje u skladu sa posebnim zakonima i opštinskim odlukama (lokalni porezi, takse, doprinosi, naknade) u skladu sa nadležnostima iz Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o poreskoj administraciji i posebnim propisima);ovjera knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom; pripremanje periodičnih izvještaja i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđivanje funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđivanje monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđivanje tačnosti i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda; učestvuje u pripremi propisa koji se odnose na odredjivanje i organizaciju prostornih zona zavisno od vrste i stepena komunalne i infrastrukturne opremljenosti gradjevinskog zemljišta;
 • vođenje prvostepenog postupka o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • kontrolu obračuna takse za potrebu elektro akustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu;
 • analizu ostvarenih prihoda i efekata preduzetih mjera u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike;
 • podnošenje prekršajnih naloga za prekršaje propisane materijalnim propisima;
 • pripremu izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda za Skupštinu, predsjednika Opštine, glavnog administratora i organe uprave;
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.