Nadležnosti

Potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine. Za svoj rad potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

Mandat potpredsjednika Opštine traje koliko i mandat predsjednika Opštine, ukoliko zakonom nije drukčije određeno. Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan: razrješenjem, podnošenjem ostavke i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Potpredsjednik Opštine može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši ili nesavjesno vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Opštine pokreće postupak za davanje saglasnosti za razrješenje potpredsjednika u pisanoj formi sa obrazloženjem, koji podnosi Skupštini. O predlogu za davanje saglasnosti za razrješenje potpredsjednika na Skupštini se raspravlja i glasa. U postupku razrješenja potpredsjednik ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrešenje.