Klima

Karakterističnost barske opštine u pogledu reljefa koji je dijeli na jadranski, jezerski i planinski pojas  uticala je na to se u pojedinim djelovima barske opštine razlikuju i tri vrste klime. Jadranski se odlikuje blagom sredozemnom klimom, dok grebeni planinskih vijenaca i više planine Sutormana, Rumije i Lisinja imaju odlike planinsko-mediteranske klime. Pojas Skadarskog jezera ima odlike jadranske klime s jakim uticajima kontinentalne, sa znatnim oscilacijama temperature.

Sam grad Bar se nalazi pod uticajem sredozemne klime koja se odlikuje dugim i sušnim ljetima, a blagim kišnim zimama.

Bar spada u najsunčanija mjesta Južne Evrope, sa prosječno 270 sunčanih dana u toku godine.