POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XX SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE BAR

Pozivaju se nevladine  organizacije, koje su prijavile zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2020.godinu,  zainteresovane za učešće na XX sjednici Skupštine opštine Bar,  koja je zakazana za srijedu 24.06.2020.godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu („Institut slobodna stolica“), za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja
 2. Predlog Strateškog plana razvoja opštine Bar za period 2020-2025. godine
 3. Predlog Završnog računa budžeta Opštine Bar za 2019. godinu
 4. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele UP 43, u zoni “B”, blok 2, u zahvatu DUP-a “Topolica-Bjeliši” izmjene i dopune u Baru
 5. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele UP 44, u zoni “B”, blok 2, u zahvatu DUP-a “Topolica-Bjeliši” izmjene i dopune u Baru
 6. Predlog Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od poplava
 7. Izvještaj o radu za 2019. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
 8. Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja za 2019. godinu DOO “Komunalne djelatnosti” Bar
 9. Izvještaj o radu za 2019. godinu DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar
 10. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu JP “Kulturni centar” Bar
 11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu DOO “Lovstvo” Bar
 12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu DOO “Možura” Bar
 13. Izvještaj o radu Turističke organizacije Opštine Bar za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem
 14. Informacija o realizaciji Ugovora o pružanju javnih usluga i finansiranju Lokalnog javnog emitera „Radio Bar“ za 2019. godinu
 15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na davanje u podzakupu nepokretnosti
 16. Predlog Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup objekta
 17. Predlog Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika
 18. Predlog Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih funkcionera
 19. Izvještaj o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i podržanim projektima u 2019. godini

Nevladina organizacija, dužna je da, radi korišćenja Instituta “slobodna stolica”, Službi za skupštinske poslove,  dostavi prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa nevladinu organizaciju, u kojoj navodi tačku dnevnog reda po kojoj je zainteresovana da učestvuje u radu i ime predstavnika koji će predstavljati nevladinu organizaciju u radu sjednice.

Prijavu za učešće na sjednici skupštine,  nevladina organizacija dostavlja stručnoj službi Skupštine-Službi za skupštinske poslove, najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda učestvovati u radu sjednice Skupštine, objaviće se na web sajtu Skupštine.

Prijave se mogu slati na adresu: Služba za skupštinske poslove SO Bar, Bulevar revolucije br.1, 85 000 Bar ili putem e-maila  skupstina.opstine@bar.me.