Obavještenje

                                                                                                                                              Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                       („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                     Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove                                                                                                                                                                                 i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                           OPŠTINE BAR                                                                                                                                                                                  O B A V J E Š T A V A                                                                                                                                                                           ZAINTERESOVANU JAVNOST  j
da je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  Aerodrom bb,  P fah 81;81000 Podgorica, podnio zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat izgradnje “ Radarska stanica Vrsuta”  koja se planira graditi na katastarskoj parceli br.1/3 i 1/2 KO Zupci, 1/3 KO Zankovići, 2843/2 i 2843/6 KO Limljani i 1236/4 KO Sozina,opštinaBar.                                                                                                               U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 263, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.  Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je 5 radnih dana na adresu Sekretarijat  za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine,  od dana objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem ovog projekta.