OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 75/18)

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

da je Leković Đorđu iz Bara donijeto Rješenje, br. 14-322/20-UPI-117 od 01.06.2020 godine, kojim je utvrdjeno da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekt za pružanje ličnih usluga – auto perionica self servis, koji se planira na dijelu urbanističke parcele 1058, urbanistička zona “C”, podzona “C5” zahvatu DUP-a “Sutomore centar-izmjene i dopune”, koju čini dio katastarske parcele br. 1566/1KO Sutomore.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu utvrdjeno je, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata i podatke o karateristikama planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde propisane za postavljanje, korišćenje i održavanje ovakve vrste objekata kao i mjere predviđene Rješenjem da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, utvrđeno je da se ne očekuje negativan uticaj na segmente životne sredine pri izgradnji i korišćenju objekta.

 Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogučih štetnih uticaja po životnu sredinu i naloženo je nosiocu projektada ovo rješenje stavi na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile prilikom tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

U vezi sa navedenim možete izvršiti uvid u gore navedeno Rješenje u prostorijama Sekretarijat za, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.