Obavještenje

 Na osnovu clan 14.stav 1, i cl.28. Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu(„Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zastitu zivotne sredine

OPSTINE BAR  OBAVJESTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

-Da je »Rasketic d.o.o.« iz Bara, opstina Bar, donjeto  Rjesenje br.UPI 14-322/21-380 od 11.10.2021god. kojim se utvrđuje da je za projekat –  Funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona, na urbanistickoj parceli UP10, u zahvatu dup-a „Industrijska zona Goran“ ciji dio cine kat. parcela br.1923 KO Zaljevo, nosioc projekte Rasketic d.o.o, opstina Bar, potrebna izrada Elaborata.

 U sprovedenom postupku odlucivanja o potrebi procjene uticaja na zivotnu sredinu utvrđeno je da ce se izradom Elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu obezbjetiti nedostojeci podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta zivotne sredine, predviditi negativan uticaj projekta na zivotnu sredinu, utvrditi odgovarajuce mjere zastite zivotne sredine i definisati program pracenja uticaja na zivotnu sredinu.

 Shodno odredbama clana 17 ovog Zakona »Rasketic d.o.o.« iz Bara, duzan je podneti Sekretarijatu za  komunalno-stambene poslove i zastitu zivotne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na zivotnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rjesenja o potrebi izrade Elaborata..

Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti zalba Glavnom Administratoru Opstine Bar u roku od 15 dana od dana prijema ovog obavestenja. Zalba se ulaze prekon ovog Sekretarijata.