Vlada na zahtjev Opštine Bar prenijela pravo raspolaganja na parceli za izgradnju Dnevnog centra

Na zahtjev Opštine Bar, Vlada Crne Gore je 11. septembra 2020. donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti – parceli u neposrednoj blizini OŠ „Meksiko“ Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Po planskom dokumentu izgradnja Dnevnog centra planirana je na toj katastarskoj parceli, površine 1560m2. Time se nakon riješenih međusobnih odnosa i definisanja pravnih pretpostavki između Opštine Bar, Školskog odbora OŠ „Meksiko“, Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete i Vlade Crne Gore, došlo do rješenja kojim se definiše novi okvir za nastavak rada na ovom projektu koji Opština želi da realizuje.

Opština Bar će u tom smislu nastaviti da ulaže sve svoje administrativne i stručne kapacitete i napore da pitanje brige o djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju bude adekvatno riješeno, a prvi korak je izrada projektno-tehničke dokumentacije za Dnevni centar, u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu oblast.

Kada je riječ o obezbjeđivanju finansiranja izgradnje Centra, kao što smo i ranije u više navrata informisali javnost, Opštini Bar je za ovu svrhu sa računa državnog trezora uplaćen iznos od 137.000€. Navedena sredstva nijesu trošena i nalaze se na žiro računu Opštine Bar, a evidentirana su u završnim računima budžeta pod stavkom Sredstva prenešena iz prethodne godine, i ista se prenose iz godine u godinu, sve dok ne budu utrošena namjenski za potrebe izgradnje Dnevnog centra. Finansijska konstrukcija za ovaj projekat time nije završena, već će biti jasno definisana kada bude pripremljena cjelokupna tehnička dokumentacija neophodna za izgradnju ovog objekta, kao i pratećih objekata infrastrukture.

Prilika je, zbog interesovanja građana Bara za ovo pitanje, posebno roditelja djece korisnika usluga Dnevnog centra, da izrazimo žaljenje što procedure za izgradnju Dnevnog centra traju više od deceniju. U tom vremenskom periodu, brojne izmjene zakonske regulative, prostorno-planske dokumentacije, priprema projekta po ranije važećim propisima, koji su u međuvremenu izmijenjeni, pa sve do uslovne saglasnosti školskog odbora za prenos prava na nepokretnosti, koja je naknadno preinačena u bezuslovnu i bez dodatnih troškova u martu ove godine, puno uloženog truda od strane Opštine u kontinuitetu nije rezultiralo ranijim rješenjem ovog pitanja. To ipak nije promijenilo jasno opredjeljenje Opštine da ovaj važan projekat za djecu korisnike i njihove roditelje, i za čitav grad, želimo da realizujemo u što skorijem roku, uz ispunjavanje svih zakonskih okvira koje smo obavezni da poštujemo i koji moraju biti ispunjeni do njegove finalne realizacije

Opština Bar, koja je pokrenula postupak za prenos prava raspolaganja na pomenutoj parceli za izgradnju Dnevnog centra pozdravlja odluku Vlade, kojom je ispunjen jedan od preduslova za realizaciju ovog projekta, i potvrđuje da će angažovano nastaviti da radi na sprovođenju svih neophodnih procedura do izgradnje Dnevnog centra za djecu sa teškoćama u razvoju.