U Ostrosu je odrzana prva javna rasprava za građane Mjesnih zajednica Ostros i Sestani

U Ostrosu je odrzana prva javna rasprava za građane Mjesnih zajednica Ostros i Sestani, cime je otpocela serija javnih rasprava Opstine Bar po Nacrtu Odluke o Budzetu Opstine Bar za 2022. godinu ali i drugim vaznim aktima.

Sljedeca javna rasprava bice odrzana u Mjesnoj zajednici Crmnica u petak, 19.11. sa pocetkom u 11 casova u prostorijama MZ u Virpazaru. Osim Nacrta Budzeta, na javnoj raspravi su i Nacrt Programa uređenja prostora Opstine Bar za 2022. godinu, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti i Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i djecije zastite.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrte akata mogu se dostaviti neposredno na salteru Građanskog biroa Opstine Bar zakljucno sa 30.11, putem e-mail-a: javne.rasprave@bar.me, ili putem poste: ul. Bulevar Revolucije br. 1.2021. godine i to Sekretarijatu za finansije za nacrt pod tackom 1 (u dijelu tekuceg budzeta) i 3, Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije za nacrte pod tackama 1 (u dijelu kapitalnog budzeta) i 2, Sekretarijatu za lokalnu samoupravu za nacrt pod tackom 4.Predloge i sugestije mozete uputiti i putem online ankete na linku:https://www.surveyheart.com/form/618d17f9a8a41a2328b75e2e