Sproveden konkurs za izbor idejnog arhitektonskog/urbanističkog rješenja za izgradnju nacionalnog akvatik centra sa kupalištem i pratećim sadržajima u Baru

Opština Bar je sprovela konkurs za izbor idejnog arhitektonskog/urbanističkog rješenja za izgradnju nacionalnog akvatik centra sa kupalištem i pratećim sadržajima u Baru (zatvoreni i otvoreni bazen – faza I i faza II), na urbanističkoj parceli, UP 5, urbanistički blok broj 4, u urbanističkoj zoni “B”, u zahvatu DUP-a “Topolica III”, izmjene i dopune, a koju urbanističku parcelu formiraju katastarske parcele broj 6455/2, 4722/2 i 6439/20 zajedno sa djelovima katastarskih parcela broj 4959/10 i 4962/1, sve u KO Novi Bar.

U roku predviđenom javnim pozivom, dostavljena su tri rada, a koja je Konkursni žiri podobno razmotrio i odlučio da prvu nagradu dodijeli konkursnom radu pod šifrom “17624”, dok je u odnosu na preostala dva odlučeno da se isti otkupe. Na osnovu prvonagrađenog idejnog rješenja, pristupiće se izradi glavnog projekta predmetnog objekta od javnog interesa sa pratećom infrastrukturom.

U konačnom, obavještavamo javnost da će svi radovi biti izloženi u holu Opštine Bar, počev od 17.07. pa sve do 24.07. tekuće godine.

Konkursne radove možete pogledati ovdje.