PROGRAM ODRZAVANJA JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opstine utvrdio je Nacrt Izmjena i dopuna Programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na podrucju opstine Bar.

Nacrt akta stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, pocev od 01. septembra 2021. godine.

Nacrt akta objavljen je na zvanicnom sajtu Opstine Bar: www.bar.me

 U navedenom periodu Sekratarijat za uređenje prostora organizovace javnu raspravu, sa sljedecim rasporedom:

  1.   Centralna javna rasprava odrzace se 09. septembra 2021. godine /cetvrtak/ sa pocetkom u 12 casova u sali Skupstine opstine Bar.
  2. Strucna javna rasprava odrzace se 10. septembra 2021. godine /petak/ sa pocetkom u 12 casova u sali Skupstine opstine Bar.

Uvid u nacrt akta zainteresovani građani mogu izvrsiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnim kancelarijama, prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora kao i na sajtu Opstine Bar. Kontak osoba zaduzena za pruzanje informacija u vezi sa javnom raspravom je Damir Masovic tel: 030 301 489 email: damir.masovic@bar.me.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane da svojim ucescem, predlozima i sugestijama doprinesu kvalitetu navedenog akta.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt akta mogu se dostaviti Sekretarijatu za uređenje prostora neposredno na salteru Građanskog biroa Opstine Bar, putem poste na adresu Bulevar revolucije br. 1 ili putem e-mail-a: prostor@bar.me, zakljucno sa 15. septembra.2021. godine.

Pomocnik sekretara,

Darinka Martinovic Milosevic