OPŠTINA BAR: ZABRANJENO LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM OD 10. JUNA

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Naredbu o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru, u periodu od 10. juna do 30. septembra 2023. godine, a pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre biće kažnjena shodno zakonskim odredbama.

Tokom istog perioda, shodno Naredbi o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, a u cilju zaštite, spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja, privredna društva, ustanove, druga pravna lica i građani, dužni su odmah da preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara, stave na raspolaganje svoju opremu, prevozna, tehnička i druga sredstva za otklanjanje opasnosti.

U slučaju izbijanja požara, prethodno pomenuti subjekti su obavezni da pristupe organizovanom gašenju.

Svi subjekti su dužni da, u periodu povećane požarne opterećenosti, zaštitu od požara sprovode organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su mogućnosti izbijanja požara najizraženije, kao što su lokaliteti Ratac, Črvanj, Volujica, Golo brdo, Pobrđe, Sutorman, Sozina, Rumija, Stari Bar, Kurilo, Mukavalo, Mala Volujica, Pečurice, Mijela, Tanki rt, Žukotrlica, Šušanj, Zagrađe, Đuravci Dedići, kao i šumski pojasevi pored lokalnih puteva u Crmnici i ka Ostrosu.

Svaku pojavu požara, bez obzira na veličinu, potrebno je odmah prijaviti Službi zaštite i spašavanja na telefon 123, dežurnoj službi područne jedinice Bar UP MUP-a Cg na broj telefona 122 i OKC Direktorata za zaštitu i spašavanje na broj 112 .