Opština Bar raspisala je dana 25.03.2024. godine, konkurs za izradu idejnog arhitektonsko/urbanističkog rješenja nacionalnog akvatik centra sa kupalištem i pratećim sadržajima u Baru (zatvoreni i otvoreni bazen – faza l i faza Il)

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko/urbanističkog rješenja nacionalnog akvatik centra sa kupalištem i pratećim sadržajima u Baru (zatvoreni i otvoreni bazen – faza l i faza Il), na urbanističkoj parceli UP 5, bloku 4 u zoni „B”‘, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Topolica III” („Sl.list CG – opštinski propisi” br. 082/23 od 30.08.2023.), koju formiraju katastarske parcele br. 6455/2, 4722/2 i 6439/20 i djelovi katastarskih parcela br. 4959/10 i 4962/1, sve KO Novi Bar.
Dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal objavljena je na sajtu Opštine Bar, kao i na sajtovima Saveza arhitekata Crne Gore, Inženjerske komore Crne Gore i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
Pitanja u vezi sa konkurskom mogu se postaviti na e-mail adrese: maja.tisma@bar.me i aco.glavanovic@bar.me, do 25. aprila 2024. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Bar do 10. maja 2024. godine.
Rok za predaju radova je 10. jun 2024. godine do 14 časova.


Slobodan pristup informacijama – bar.me