Nadležnosti

Sekretarijat za razvoj vrši poslove koji se odnose na:

 • upravljanje, organizovanje, predlaganje i koordiniranje radom na realizaciji razvojnih projekata Opštine Bar;
 • pripremanje stručne osnove i koordiniranje radom u oblasti planiranja i implementacije razvoja opštine Bar, u saradnji sa Sekretarijatom za imovinu, zastupanje i investicije i drugim državnim organima, lokalnim zajednicama i razvojnim institucijama;
 • koordiniranje i vođenje aktivnosti u procesima povezivanja Opštine Bar sa projektima Evropske unije i drugim međunarodnim institucijama u cilju obezbjeđivanja sredstava za realizaciju  razvojnih projekata;
 • prikupljanje i obrađivanje statističkih podataka u vezi razvojnih i pripremanje analize za potrebe opštinskih organa uprave;
 • koordiniranje potreba drugih organa i institucija i upravljanje bazom podataka razvojnih projekata;
 • obavljanje poslova u oblasti opštih promotivnih i informativnih aktivnosti Opštine Bar u oblasti podsticanja investicija i publikovanja promotivnog materijala za tu svrhu;
 • koordiniranje i upravljanje aktivnostima u pripremi projektne dokumentacije za razvojne projekte;
 • koordiniranje i upravljanje aktivnostima na pripremi tendreske dokumentacije za realizaciju razvojnih projekata;
 • sprovođenje tenderskih postupaka u cilju realizacije razvojnih projekata;
 • pružanje pomoći investitorima u svim fazama realizacije razvojnih projekata;
 • učešće u pripremi i vođenju baza podataka investiciono razvojnih projekata;
 • učešće u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja opštine;
 • učešće u pripremi i postupku donošenja Strateškog plana Opštine, izradu godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata i dostavljanje istog predsjedniku;
 • pripremu podataka za razvrstavanje Opštine prema stepenu razvijenosti i stepenu konkurentnosti;
 • predlaganje podsticajnih mjera za ravnomjerni razvoj opštine u skladu sa Zakonom i Strategijom i učešće u sprovođenju podsticajnih mjera,
 • prikupljanje podataka za potrebe izrade lokalnih razvojnih planova;
 • učešće u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana i prikupljanje i obrađivanje podataka u cilju sagledavanja potencijala u tim privrednim granama i njihovu valorizacije;
 • vršenje poslova koji se odnose na pripremu, izradu i realizaciju razvojnih programa i projekata opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatna partnerstva i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj opštine;
 • definisanje modaliteta valorizacije razvojnih resursa;
 • učestvovanje u izradi višegodišnjeg investicionog plana;
 • praćenje i predlaganje mjera za poboljšanje investicionog ambijenta i, s tim u vezi, promociju investicionih potencijala;
 • vođenje evidencije o realizovanim investicionim programima, kao i planiranim investicijama u skladu sa ugovorenim obavezama;
 • pripremu i ocjenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za opštinu;
 • predlaganje mjera za otklanjanje biznis barijera u oblasti preduzetništva;
 • praćenje sprovođenja politike zapošljavanja u odnosu na razvojne projekte;
 • posredovanje u komunikaciji i podsticanje saradnje između domaćih i stranih privrednika i lokalna uprave;
 • ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća;
 • pružanje tehničke podrške preduzetnicima u svim fazama realizacije njihovih projekata;
 • prikupljanje i ažuriranje informacije o zainteresovanosti preduzeća za ulaganja, projektima podrške donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike;
 • pripremanje i utvrđivanje programa aktivnosti i načina stumulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou;
 • davanje mišljenja o mogućem uticaju razvoja pojedinih djelatnosti na ukupni razvoj lokalne privrede;
 • realizaciju i kontrolu sprovođenja mjera iz programa stimulisanja preduzetništva i zapošljavanja;
 • obezbjeđivanje primjene propisa u oblastima za koje je osnovan i uređivanje odnosa u skladu sa zakonom;
 • izradu i sprovođenje planova, programa i drugih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti; vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže Opština Bar; izradu i implementaciju Lokalnog energetskog plana; izradu i implementaciju programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe Opštine Bar.
 • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.