Novosti

Obavještenje

  • 27/05/2020
Na osnovu člana  23, 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18)  Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove   i zaštitu životne sredine Opštine Bar        OBAVJEŠTAVA  ZAINTERESOVANU JAVNOST da je D.o.o. AMMA RISORT, ul. Oktoih br. 2, Podgorica, podnijela zahtev za davanje Saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za »Turistički kompleks« u […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 26/05/2020
 Na osnovu član14, stav3 i 23,28.Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine Opštine Bar   OBAVJEŠTAVA   ZAINTERESOVANU JAVNOST                                           da je »D.o.o AMMA RISORT«, ul. Oktoih br. 2, Podgorica,  donjeto  Rješenje br.14-322/20-UPI-116 od 25.05.2020 god. kojim se utvrđuje da je za  projekat  izgradnje 10 kv […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 14/05/2020
Na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ br. 7 Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je Leković Đorđe iz Bara podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade  Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta za pružanje ličnih usluga – auto perionica self […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 25/02/2020
Na osnovu član14, stav3 i 23,28Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  („Sl.list CG“, br. 75/18)  Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine      OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A                                 […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 21/02/2020
Na osnovu člana 20. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ br. 75/2018) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA  ZAINTERESOVANU JAVNOST  da je je nosilac projekta da je Mladen Milašević iz  Bara podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu turističkog objekta – hotel 3* koji […]
Detaljnije