Novosti

Javna knjiga

  • June 14, 2018
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list Crne Gore”, br. 14/07) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja […]
Detaljnije