Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima Jun 2021.g.