Predsjednik

Predsjednik Opštine je izvršni organ Opštine.
Predsjednika Opštine bira Skupština na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.
Broj mandata predsjednika Opštine nije ograničen

Predsjednik Opštine:

1) predstavlja i zastupa Opštinu,

2) predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine,

3) donosi odluku o pristupanju izradi lokalnih planskih dokumenata,

4) stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona , drugih propisa i opštih akata, kao i za sprovonenje strateških dokumenata od državnog značaja,

5) stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova,

6) utvrnuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora,

7) imenuje i razrješava potpredsjednika/e Opštine i glavnog administratora, uz saglasnost Skupštine,

8) imenuje i razrešava starješine organa lokalne uprave, stručnih i drugih službi , direktora agencije i menadžera,

9) imenuje savjete i druga tijela u skladu sa zakonom,

10) podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi, najmanje jednom godišnje,

11) usmjerava i usklanuje rad organa lokalne uprave , javnih službi i agencija čiji je osnivač Opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte,

12) vrši nadzor nad radom lokalne uprave,

13) donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drukčije odreneno,

14) odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje,

15) donosi akte kojima obezbjenuje izvršenje budžeta Opštine,

16) stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine,

17) raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine,

18) donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrnenom investicionom politikom,

19) inicira i predlaže Skupštini prodaju i davanje u zakup nepokretnih stvari, izuzev davanja u zakup poslovnih prostorija i zemljišta za postavljanje privremenih objekata na vrijeme do 5 godina, kao i obrazuje komisiju za sprovonenje postupka prodaje i davanje u zakup,

20) vrši prenos zemljišta u imovini Opštine u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u pretežnom dijelu u svojini pravnog ili fizičkog lica,

21) vrši prenos zemljišta u imovini Opštine na kojem je izgranen objekat bez granevinske dozvole, a koji je uklopljen u planski dokument u skladu sa zakonom (legalizacija objekta),

22) odlučuje o davanju u zakup poslovnih prostorija i zemljišta za postavljanje privremenih objekata na vrijeme do 5 godina,

23) odlučuje o prodaji i davanju u zakup pokretnih stvari u imovini Opštine,

24) odlučuje o raspolaganju i korišćenju pokretnih stvari i drugih dobara manje vrijednosti,

25) vrši sporazumni prenos drugog zemljišta u svojinu ili susvojinu na ime naknade ranijem vlasniku za eksproprisano ili izuzeto zemljište u postupku eksproprijacije i restitucije,

26) zauzima stavove u slučajevima iz člana 54 Zakona o državnoj imovini,

27) zaključuje ugovore o raspolaganju imovinom Opštine,

28) daje saglasnost na odluke o prodaji pokretnih stvari i davanju u zakup nepokretnih i pokretnih stvari kojim gazduju i upravljaju javne službe čiji je osnivač Opština,

29) daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači,

30) rješava sukob nadležnosti izmenu organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje odrenenih poslova,

31) odlučuje o izuzeću glavnog administratora, za postupanje u odrenenoj pravnoj stvari,

32) vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa lokalne uprave i službi,

33) obrazuje stručna radna tijela i komisije za poslove iz svog djelokruga,

34) privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine, u skladu sa zakonom,

35) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Opštine.