Potpredsjednici

Potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost Skupštine.
Za svoj rad potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.
Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

Mandat potpredsjednika Opštine traje koliko i mandat predsjednika Opštine, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.
Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan:
razrješenjem, podnošenjem ostavke i u drugim slučajevima propisanim zakonom.
Potpredsjednik Opštine može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši ili nesavjesno vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Predsjednik Opštine pokreće postupak za davanje saglasnosti za razrješenje
potpredsjednika u pisanoj formi sa obrazloženjem, koji podnosi Skupštini.
O predlogu za davanje saglasnosti za razrješenje potpredsjednika na Skupštini se raspravlja i glasa.
U postupku razrješenja potpredsjednik ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrešenje.