Opština Bar je ustupila službena vozila na raspolaganje organizaciji Crvenog krsta Bar