Na osnovu član 24. i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu

(„Sl.list CG“, br. 75/18)

Sekretarijat za  komunalne poslove i saobraćaj     OPŠTINE BAR

 O B A V J E Š T A V A

 ZAINTERESOVANU JAVNOST

 

      -Da je »Mesopromet Do.o.«, Industrijska bb,Bijelo Polje,  podnio zahtev za  davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat – Rekonstrukcija Hotela Franca, koji se planira graditi na lokaciji urbanističke parcele UP32, a koji čine kat. parcela broj 4991/2 i kat. parcela br.4991/4  KO Novi Bar, u zoni B,  blok 1, u zahvatu DUP-a „Topolica Bjeliši“  u Baru, opština Bar. 

 

     U vezi sa navedenim  možete izvršiti uvid u Elaborat o  procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje – Rekonstrukcija Hotela Franca, koji se planira graditi na lokaciji urbanističke parcele UP32, a koji čine kat. parcela broj 4991/2 i kat. parcela br.4991/4  KO Novi Bar, u zoni B,  blok 1, u zahvatu DUP-a „Topolica Bjeliši“  u Baru, opština Bar, u  prostorijama Sekretarijata za komunalnE poslove i saobraćaj, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 263, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.                                                                                                                                                                                            

    Ujedno Vas obaveštavamo da će se javna trebina o predmetnom Elaboratu održati dana  02.02..2023 god. u 10 časova u Maloj sali SO-Bar. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je 5 radnih dana na adresu Sekretarijata  za komunalne poslove i saobraćaj,  od dana objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem ovog projekta.

Elaborat možete pogledati ovdje.