Obavještenje

Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove      i zaštitu životne sredine Opštine Bar

      OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

da je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  Aerodrom bb,Pfah 81, 81000 Podgorica, podnio zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat Izgradnja Radarska stanica Vrsuta koja se planira graditi na katastarskoj parceli br.1/3 i 1/2 KO Zupci, 1/3 KO Zankovići, 2843/2 i 2843/6 KO Limljani i 1236/4 KO Sozina,opština Bar.  

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 263, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je 5 radnih dana na adresu Sekretarijat  za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine,  od dana objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem ovog projekta.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            O B A V J E Š T A V A

                                                                                                                                                                       ZAINTERESOVANU JAVNOST

da je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  Aerodrom bb,Pfah 81, 81000 Podgorica, podnio zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat Izgradnja Radarska stanica Vrsuta koja se planira graditi na katastarskoj parceli br.1/3 i 1/2 KO Zupci, 1/3 KO Zankovići, 2843/2 i 2843/6 KO Limljani i 1236/4 KO Sozina,opština Bar.  

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 263, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je 5 radnih dana na adresu Sekretarijat  za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine,  od dana objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem ovog projekta.