Odluka o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2022. godinu 1