Odluka o izmjenama Odluke o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018. godinu