Poslovi skupštine

Skupština je predstavnički organ građana Opštine koji poslove iz svoje nadležnosti  vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Mandat Skupštine traje četiri godine.

Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava,  u skladu sa zakonom.

 

Skupština:

1) donosi Statut Opštine;

2) donosi propise i druge opšte akte;

3) donosi strateški plan razvoja Opštine;

4) donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;

5) donosi urbanističke projekte;

6) donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;

7) donosi budžet i završni račun budžeta;

8) uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;

9) raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina;

10) utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;

11) raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije;

12) odlučuje o građanskoj inicijativi;

13) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine;

14) osniva javne službe;

15) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom;

16) vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;

17) donosi odluku o skraćenju mandata Skupštine;

18) bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine i potpredsjednika Skupštine;

19) daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika opštine;

20) imenuje sekretara Skupštine, na predlog predsjednika Skupštine;

21) imenuje članove radnih tijela Skupštine;

22) imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;

23) razmatra i usvaja izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa i službi;

24) razmatra godišnje planove i izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština;

25) razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;

26) donosi Poslovnik o svom radu;

27) donosi Etički kodeks;

28) donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;

29) donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;

30) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i posebnim odlukama.