Nadležnosti

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade vrši poslove koji se odnose na:

  • praćenje ostvarivanja programa rada u institucijama kulture i javnog informisanja i praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Opština; davanje mišljenja o programima rada i izvještajima o radu javnih službi i ustanova iz oblasti kulture i javnog informisanja; vršenje nadzora nad zakonitošću  rada ustanova kulture, čiji je osnivač Opština, kao i na upravno-nadzorne poslove koji proističu iz ovlašćenja utvrđenih zakonom;  utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za obavljanje djelatnosti javnih ustanova u oblasti kulture i javnog informisanja i pripremanje odluka za njihovo osnivanje, odnosno organizovanje;  davanje primjedbi, predloga i mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u djelatnosti kulture i javnog informisanja;  pripremanje opštinskih propisa kojima se uređuju odnosi  u kulturi; analiziranje stanja i predlaganje mjera za rješavanje problema i za unapređenje razvoja u oblasti kulture; čuvanje, zaštita i održavanje spomen obilježja; vođenje registra spomen obilježja; izrada  programa podizanja spomen obilježja; davanje predloga za zaštitu, restauraciju i konzerviranje spomenika kulture odnosno  kulturnog dobra, ukoliko ih imalac spomenika ne može obezbijediti; rješavanje o načinu korišćenja i zaštite spomenika kulture; davanje predloga o prenošenju prava preče kupovine spomenika koji je na prodaju; staranje o spomenicima čiji vlasnik nije poznat; utvrđivanje visine novčane naknade nalazaču spomenika kulture;  pripremanje analize informacija i izvještaja o stanju u oblasti kulture; davanje mišljenja i priprema predloga akata o davanju saglasnosti na statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta javnih službi i ustanova u oblasti kulture;
  • predlaganje osnivanja javnih ustanova iz oblasti obrazovanja i priprema akata o davanju mišljenja za izbor direktora; upravne i druge poslove za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama i obezbjeđivanje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama; pripremanje analize informacija i izvještaja o stanju u obrazovanju; praćenje stanja u ustanovama predškolskog, odnosno osnovnog i srednjeg obrazovanja i predlaganje mjera za unapređivanje materijalnih i drugih uslova rada i razvoja ovih institucija, koji nijesu u nadležnosti države; analiziranje stanja i predlaganje mjera za rješavanje problema i za unapređenje razvoja u oblasti obrazovanja; davanje primjedbi, predloga i mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u djelatnosti obrazovanja; predlaganje kriterijuma, raspisivanje konkursa i vođenje administrativno-tehničkih poslova za Komisiju za stipendiranje talentovanih studenata;
  • razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture; organizovanje sportskih manifestacija međuopštinskog i međudržavnog karaktera; razvoj i unapređenje sportskih školskih igara i masovnog sporta i fizičke kulture; dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture; davanje mišljenja i sugestija na predlog Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori; pripremu Strategije razvoja sporta Opštine u skladu sa zakonom; pripremu predloga odluke o osnivanju Savjeta za sport; vođenje postupka i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe opštinske Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova i Savjeta za sport; davanje mišljenja o programima rada i izvještajima o radu javnih društava iz oblasti sporta; vršenje poslova upravnog nadzora u oblasti sporta; davanje mišljenja i priprema predloga akata o davanju saglasnosti na statut i program rada javnih službi iz oblasti sporta i na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; davanje primjedbi, predloga i mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u oblasti sporta; pripremanje opštinskih propisa kojima se uređuju odnosi u oblasti sporta i fizičke kulture;
  • učešće u pripremi i izradi nacrta opštih i pojedinačnih akata kojima se poboljšava položaj mladih, a čije je donošenje u nadležnosti Skupštine opštine Bar i predsjednika Opštine, i to u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, učešća mladih u društvenom životu, zdravlja, informisanosti i mobilnosti, slobodnog vremena, ljudskih prava, kulture, porodice itd; praćenje ostvarivanja akcionih planova i programa za mlade i lokalne omladinske politike; podsticanje saradnje mladih na lokalnom nivou i obezbjeđivanje uslova za njihovo učešće u donošenju odluka na nivou lokalne samouprave; pripremanje nacrta godišnjih i periodičnih izvještaja o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade;
  • prevenciju i suzbijanje problema narkomanije; praćenje propisa koji se odnose na problem narkomanije; upoznavanje djece i omladine sa problemom narkomanije kroz aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, a sve u cilju primarne prevencije; donošenje programa aktivnosti za prevenciju i suzbijanje narkomanije za svaku narednu godinu; saradnju sa Vladinom kancelarijom za prevenciju i suzbijanje narkomanije, kao i drugim kancelarijama u opštinama; sačinjavanje godišnjeg izvještaja o radu i davanje analize stanja u ovoj oblasti;
  • izradu izvještaja o radu Sekretarijata za predsjednika Opštine i glavnog administratora;
  • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
  • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
  • druge poslove u okviru svoje nadležnosti iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.