Nadležnosti

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na:

 • vršenje upravnog nadzora nad zakonitošću akata javnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti, čiji je osnivač Opština Bar (davanje mišljenja i pripremanje predloga akata o davanju saglasnosti na statute, programe rada, davanje saglasnosti na visinu naknade za izvršenje komunalne usluge);
 • pripremu propisa kojima se uređuju komunalne djelatnosti (snabdijevanje vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina, održavanje ulica, lokalnih puteva, održavanje javne rasvjete, održavanje grobalja i sahranjivanje, održavanje i čišćenje riječnih korita, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje javnih prostora za parkiranje);
 • pripremu propisa kojima se uređuju uslovi i način držanja kućnih Ijubimaca; način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima); način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja (Zakon o zaštiti dobrobiti životinja);
 • praćenje i obezbjeđivanje organizovanog i trajnog obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti a naročito: materijalno-tehničkih i drugih opštih uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihovo unapređenje; potreban obim i kvalitet komunalnih usluga; ostvarivanje upravnog nadzora u obavljanju komunalnih djelatnosti;
 • propisivanje opštih uslova korišćenja i održavanja i praćenje stanja komunalnih objekata; održavanje čistoće, uređivanje grada i drugih naselja; odobravanje izvođenja radova na javnim površinama i površinama namijenjenim za saobraćaj; odobravanje postavljanja klupa, stolica; odlaganje građevinskog, ogrevnog i drugog materijala na javnim površinama; odobravanje podizanja ograda oko dvorišta i bašti, davanje saglasnosti na lokacije za postavljanje posuda za sakupljanje otpada; vođenje evidencije o nazivima i granicama naselja, ulica i trgova i određivanje brojeva zgrada; izdavanje saglasnosti na uslove licitacije i saglasnosti na pijačni red; praćenje da li se na pijačnom prostoru prodaju proizvodi iz pijačnog reda i na propisan način;
 • upravljanje vodama i vodnim zemljištem od lokalnog značaja; uređivanje načina i uslova opšte upotrebe vode; određivanje statusa javnog vodnog dobra i određivanje granica vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaganje upisa u katastar nepokretnosti; uređivanje obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije; uređivanje vodosnabdijevanja seoskih i drugih naselja ili njihovih djelova kao i snabdijevanje jednog ili više korisnika koje ne spada u javno vodosnabdijevanje; pripremanje operativnog plana zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja; određivanje poplavnih područja na vodama od lokalnog značaja; određivanje erozivnog područja, uslova za njegovo korišćenje i protiverozivnih mjera; pripremanje opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja; pripremanje operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja, izdavanje vodnih akata za objekte i radove iz nadležnosti opštine (vodni uslovi, vodna saglasnost, vodna dozvola i vodni nalog).
 • pripremanje odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
 • propisivanje normativa i standarda za izvođenje nužnih radova u stambenim zgradama; vođenje registra stambenih zgrada i registra vlasnika; vođenje registra upravnika stambenih zgrada; imenovanje privremenih upravnika; vođenje registra pravila o međusobnim odnosima vlasnika; vođenje postupka protivpravnog useljenja; obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova; pripremanje propisa i drugih akata iz stambene oblasti;
 • uređivanje organizacije i načina obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju; uređivanje uslova za obavljanje posebnog linijskog prevoza; uređivanje organizacije i načina obavljanja auto-taksi djelatnosti i prevoza turističkim vozom; pripremanje plana linija; raspisivanje konkursa za dodjelu linija i donošenje rješenja o dodjeli linija; izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza; ovjeravanje reda vožnje;
 • određivanje puteva sa pravom prvenstva prolaza; određivanje puteva sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem; postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije; ograničavanje brzine kretanja vozila; određivanje prostora za kretanje pješaka, bicikla, zaprežnih vozila; odredjivanje prostora za parkiranje vozila; određivanje pješačke zone, bezbjednih pravaca za kretanje učenika; poslove razvoja zaštite korišćenja i upravljanja opštinskim putevima; utvrđivanje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva; određivanje nekategorisanih puteva i uređivanje načina održavanja i korišćenja; propisivanje naknade za upotrebu i korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva; odobravanje vanrednog prevoza; davanje saglasnosti za organizovanje sportske i druge priredbe ili aktivnosti na putu ukoliko se ulice zabranjuju za saobraćaj; odobravanje postavljanja reklamnih tabli i panoa; davanje saobraćajne saglasnosti na projektno-tehničku dokumentaciju; određivanje autobuskih stajališta pored opštinskih puteva i taksi stanica.
 • pripremanje lokalnog plana zaštite životne sredine; pripremanje izvještaja o stanju životne sredine za teritoriju jedinice lokalne samouprave; vođenje katastra zagađivača životne sredine; utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • pripremanje plana upravljanja otpadom; davanje saglasnosnosti na plan upravljanja otpadom od proizvođača neopasnog otpada; izdavanje dozvole za sakupljanje odnosno transport neopasnog otpada; izdavanje dozvole za preradu odnosno odstranjivanje neopasnog otpada; vođenje registra podataka o proizvodnji otpada i upravljanju otpadom, izdatim dozvolama i priprema zbirnog izvještaja; vršenje popisa neuređenih odlagališta i donošenje plana sanacije;
 • pripremanje odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra koji se nalaze na teritoriji Opštine; pripremanje plana upravljanja za zaštićena prirodna dobra; odlučivanje o davanju saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni; odlučivanje o potrebi procjene uticaja; određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja; odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja; vođenje glavne knjige o sprovedenim postupcima procjene;
 • izdavanje integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra za koja odobrenje ili dozvolu za izgradnju i početak rada izdaje organ lokalne uprave.
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika Opštine i Glavnog administratora;
 • izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; staranje o uskladjenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga; vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti”.