Koordinaciono tijelo za pripremu sezone o epidemiološkoj situaciji i pripremama za organizaciju sigurne i atraktivne ponude u Baru