Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu