Javna rasprava – Nacrt izmjena i dopuna DUP-a “Pečurice centar”